Gemeenteraads­verkiezingen 21 maart 2018

Test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen

Deze partijen doen mee

1. Sociale huurwoningen

Minimaal veertig procent van de nieuwbouw in de gemeente Oss moet een sociale huurwoning zijn.

Wat vinden de partijen?

Eens

SP

"Er is een groot tekort aan betaalbare huurwoningen. Mede door de verkoop van veel sociale huurwoningen zitten we nu met de gebakken peren. Daarom bouwen, bouwen, bouwen. Juist voor de mensen met een lager inkomen. "

D66

"Er moeten voldoende sociale huurwoningen zijn voor mensen met een laag inkomen, jongeren en herstarters. "

Beter Oss

"We zien een groot tekort ontstaan aan sociale huurwoningen. Met name geschikte woningen voor ouderen zijn een probleem. Voor jongeren zouden we graag zien dat er meer sociale koopwoningen gebouwd worden. Zoals vroeger de premie A, B en C woningen. Deze woningen zijn betaalbaar voor onze jongeren. Zonder geschikte woningen vertrekken onze jongeren uit Oss. "

PvdA

"Vooral jongeren en ouderen hebben grote moeite om geschikte woonruimte te vinden. Vaak omdat een koopwoning niet betaalbaar zijn en (sociale) huurwoningen onvoldoende beschikbaar zijn. Daarom moeten er op zo kort mogelijke termijn heel veel huurwoningen worden bijgebouwd. Zowel sociale huur, als middenhuur voor de groep die geen woning kan kopen en geen sociale huurwoning mag huren."

GroenLinks

"We zorgen ervoor dat iedereen kan wonen in een betaalbaar huis. Want wonen doe je thuis: blijven wonen in je eigen, vertrouwde omgeving. GroenLinks vindt het belangrijk dat er meer betaalbare sociale huurwoningen komen. Bij het inrichten van woonwijken willen we dat de gemeente verschillende woningen aanbiedt. Zodat bijvoorbeeld jonge gezinnen en oudere mensen elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten."

Geen van beide

VZS

"Er moeten voldoende betaalbare en passende woningen zijn voor iedere inwoner. Denk hierbij bijvoorbeeld aan levensfase bestendige woningen, woningen voor starters en ook voldoende sociale huurwoningen."

Oneens

VDG

"Wat er gebouwd moet worden is een kwestie van vraag en aanbod. VDG wil zich niet binden aan percentages, maar vindt dat bij de ontwikkeling van plannen moet worden gekeken naar de vraag en behoefte op de woningmarkt"

CDA

"We willen bouwen voor de behoefte van de gemeente en niets opleggen."

VVD

"Er is behoefte aan heel veel verschillende vormen van bouwen en wonen: van goedkope huur tot vrije zelfbouwkavels. De gemeente moet kijken naar de bouw- en woonbehoefte, en niet op voorhand percentages vastleggen."

2. Herplanten bomen

Voor iedere boom die verdwijnt in de openbare ruimte, moet de gemeente een nieuwe planten.

Wat vinden de partijen?

Eens

VDG

"Wij vinden dit een prima uitgangspunt om te hanteren. In het kader van klimaat en verduurzaming is het belangrijk dat er voldoende groen is. Soms is het kappen van bomen noodzakelijk, bijvoorbeeld zieke bomen, overlastgevende bomen of bomen die zorgen voor een onveilige situatie. De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte en geeft het goede voorbeeld door voor elke boom die verdwijnt, een nieuwe te planten."

SP

"Bomen kunnen zich niet verdedigen. Bomen zorgen voor mooie groene natuur en zijn goed voor ons milieu. "

D66

"Bomen zijn noodzakelijk voor een goede en gezonde leefomgeving. "

Beter Oss

"Bomen zijn belangrijk voor ons milieu. Wij vinden het geen probleem dat een boom die ergens in de weg staat of overlast veroorzaakt verdwijnt. Dat er dan een boom geplaatst wordt op een andere locatie is alleen maar goed. "

PvdA

"Zieke of overlast gevende bomen mogen gekapt worden als er weer nieuwe bomen voor teruggeplaatst worden. Bij voorkeur op dezelfde plek en als dat niet kan elders binnen de gemeente Oss."

GroenLinks

"De gemeente Oss voert op een groot aantal plekken een uitsterfbeleid. Bomen die dood gaan, worden niet opnieuw geplant. Wij zijn het hier mee oneens. Bomen dragen bij aan een gezonde samenleving, ze zorgen voor zuurstof en breken CO2 af. Ook als de gemeente bomen kapt om bijvoorbeeld huizen te bouwen moeten deze bomen op een andere plek worden teruggeplant."

VZS

"Bomen zijn belangrijk voor een plezierige omgeving. Wel moet een andere locatie van de boom mogelijk zijn."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Het CDA is voorstander van een kwalitatief goede groene ruimte, maar deze stelling gaat te ver."

VVD

"Over het planten van een vervangende boom willen we overleggen met buurtbewoners, dit moet niet op voorhand vastliggen. "

3. Cameratoezicht

Bij Jongeren Ontmoetings Plekken (JOP’s) moet meer cameratoezicht komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

VDG

"VDG is voor cameratoezicht op plekken waar overlast wordt veroorzaakt. Dit hoeft niet permanent. Als er overlast is bij Jongeren Ontmoetings Plekken, kan cameratoezicht een goede maatregel zijn. "

VVD

"Cameratoezicht werkt preventief in het voorkomen van bijvoorbeeld diefstallen en vernielingen. Daarnaast helpen camerabeelden bij het oplossen van misdaden. Op plaatsen waar veel fietsen gestolen worden of waar jeugdoverlast vandaan komt wil de VVD graag cameratoezicht."

Beter Oss

"Bij sommige JOP's worden dingen gedaan die niet door de beugel kunnen. Bij cameratoezicht zou dat minder kunnen worden, maar we moeten er ook geen al te hoge pet van op hebben. Buiten de camera's om kan er ook veel gebeuren. Beter is het om camera's te plaatsen in het uitgaansgebied in het centrum en bij fietsenstallingen. Cameratoezicht voorkomt niet alle ellende, maar het helpt zeker bij de opsporing van de daders. En dat is ons ook veel waard. "

Geen van beide

GroenLinks

"Privacy van burgers moet worden gewaarborgd, alleen in uiterste gevallen kan cameratoezicht als middel worden gebruikt. Cameratoezicht alleen is altijd onvoldoende en moet in samenhang met andere maatregelen."

Oneens

SP

"Jongeren zijn geen criminelen. Jongeren moet geen cameratoezicht maar perspectief worden geboden. "

CDA

"Op het moment dat er camera's hangen bij JOP's zullen er geen jongeren meer naar toe komen en verliezen we de jongeren uit het oog."

D66

"Wij beschermen de privacy van iedere inwoner. Alleen daar waar het nodig is, willen we cameratoezicht toestaan om de veiligheid van inwoners te waarborgen"

PvdA

"Bij overlast rondom JOP's moeten jongeren worden aangesproken op hun gedrag door de wijkagent. En zonodig moet de wijkagent handhaven. Wij pleiten daarom liever voor meer wijkagenten dan meer camera's. Cameratoezicht creëert schijnveiligheid en lost niets op. "

VZS

"Jongeren Ontmoetings Plekken moeten fijne plekken zijn voor jongeren om samen te komen. Wel moeten meer jongerenwerkers en BOA's regelmatig op deze plekken aanwezig zijn zodat er contact van mens tot mens is en daardoor minder overlast en meer inspiratie voor goed gedrag."

4. Referendum

De gemeente Oss moet het raadgevend referendum invoeren.

Wat vinden de partijen?

Eens

SP

"Het is belangrijk dat mensen meer te zeggen krijgen. Zo waren bij een raadgevend referendum de centrumplannen in de stad, waarbij miljoenen worden verspild ten gunste van vastgoedjongens en belangen van de bibliotheek opgeofferd worden, heel anders geworden. "

Beter Oss

"Bij hele belangrijke onderwerpen is het goed om te horen wat de inwoners er van denken. Wanneer tegelijk met andere verkiezingen voor gemeente, provincie, Europa of Tweede Kamer een referendum wordt gehouden over een belangrijk onderwerp dan verhoogt dit de opkomst ook nog. Een gemeenteraad is niet alwetend en de mening van onze inwoners telt zwaar. "

GroenLinks

"GroenLinks wil dat Oss een open gemeente wordt: waar inwoners een permanente stem hebben. Dus niet alleen maar eens in de vier jaar tijdens de verkiezingen. Inwoners moeten vanaf het begin kunnen meepraten over beslissingen en dan ook echt invloed hebben: ‘beginspraak’. Samen met de inwoners van Oss moet de gemeente zoeken naar de meest geschikte en gemakkelijkste vorm van beginspraak. Dit kunnen referenda zijn."

Geen van beide

VZS

"Nee, niet perse 'moeten invoeren'. Maar in speciale gevallen kan het raadgevend referendum een goed middel zijn om de mening van de inwoners te weten te komen. En dan in de besluitvorming mee te nemen."

Oneens

VDG

"Inwoners van Oss hebben voldoende mogelijkheden om hun mening over onderwerpen kenbaar te maken. We hebben wijk- en dorpsraden die de mening van inwoners bij locatie kwesties kunnen verwoorden. Ook zijn onze raadsleden goed in staat om datgene wat er leeft in onze gemeente te vertalen in de gemeenteraad. VDG raadsleden zijn betrokken mensen, sterk verbonden met de inwoners.Tot slot is het lastig om vaak complexe referendum onderwerpen te beantwoorden met een simpel ‘ja’ of ‘nee’. "

CDA

"Het CDA staat midden in de samenleving en is zeer benaderbaar. Ook zijn wij voorstander van burgerbetrokkenheid. Dit kan in Oss via wijk- en dorpsraden, bij inspraakavonden, inspreken bij openbare vergaderingen en bij de gemeenteraad. Dus een kostbaar raadgevend referendum is niet nodig."

VVD

"De VVD wil weten wat er leeft onder onze inwoners, daarom zijn onze leden actief in de samenleving. We luisteren naar iedereen om informatie op te halen en we leggen uit wat onze standpunten zijn. Een referendum voegt hier voor ons niks aan toe. "

D66

"D66 is tegen een raadgevend referendum wel voor een correctief referendum. Een correctief referendum is een door het College en Raad genomen besluit, wat door de inwoners achteraf aangepast kan worden. Kortom....echte invloed van de inwoners."

PvdA

"Er zijn al veel mogelijkheden voor inspraak en burgerinitiatieven. Daarnaast heeft Oss een jeugdraad, een Adviesraad Sociaal Domein en wijk- en dorpsraden. Waar nodig zou nog gebruik gemaakt kunnen worden van het instrument enquête, waardoor een raadgevend referendum overbodig is. "

5. Randweg

Ten noorden van Oss moet een nieuwe randweg komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

VDG

"VDG is voorstander voor het creëren van een alternatieve route voor het huidige verkeer op de Singel 1940-1945. Deze weg slibt dagelijks dicht en zorgt voor veel oponthoud en gevaarlijke situaties. Daarom moet er een nieuwe ontsluiting voor de noordzijde van Oss komen. "

VVD

"Het verkeer rond het centrum en op de Singels loopt vast, als gevolg van de woningbouw in de Horzak en de Mettegeupel. Uit onderzoeken blijkt dat een noordelijke rondweg hiervoor de beste oplossing is. "

D66

"Er moet een oplossing komen voor de problemen bij Singel 1940-1945. Dit kan opgelost worden door het aanleggen van een Noordelijke Rondweg."

Beter Oss

"We moeten verder kijken dan de komende paar jaren. Met een nieuwe randweg kan het noorden van Oss goed ontsloten worden. Zeker wanneer daar in de toekomst nieuwe woningen komen. In het noorden en het noordwesten liggen nog zeer aantrekkelijke gebieden voor woningbouw, redelijk dicht bij het centrum van Oss. De Singel 40 - 45 en de Hertogensingel worden ook minder druk na realisering van zo'n noordelijke rondweg die aansluit op de weg van de toekomst. "

Geen van beide

VZS

"Het lijkt erop dat de noordelijke rondweg goed is voor de doorstroming en veiligheid van het verkeer. Wel is verder onderzoek naar de financiering nodig. Ook dient in de gehele gemeente Oss onderzocht te worden waar zo'n forse investering het meest bijdraagt aan verkeersveiligheid en doorstroming."

Oneens

SP

"Een nieuwe randweg ten noorden van Oss is zinloos en geldverspilling. "

CDA

"De kosten voor een compleet nieuwe randweg zijn enorm hoog. Het CDA ziet meer in "smart mobility". Oftewel een betere verkeersregulering in de piekmomenten lost al veel op."

PvdA

"Een Noordelijke randweg, of halve randweg zoals het college op dit moment onderzoekt, lost niets op en kost heel veel geld. Bovendien zou zo'n weg dwars door of strak tegen de woonwijken Horzak en Mettegeupel komen te liggen en veel overlast veroorzaken."

GroenLinks

"Extra asfalt voor (vracht)auto’s is slecht voor aantrekkelijke en leefbare woonwijken. GroenLinks kiest voor een totaalplan om de mobiliteit in Oss te verbeteren. Daarbij horen voetgangers, fietsen, treinen, bussen, vrachtauto’s en slimme maatregelen."

6. Eigen bijdrage Wmo

Oss moet de eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning (Wmo) handhaven.

Wat vinden de partijen?

Eens

VDG

"De uitvoering van de Wmo is in Oss op orde. Wij zien geen reden om nu af te stappen van het systeem van een eigen bijdrage. Op dit moment loopt het project Proeftuin Ruwaard, daarin wordt oa. geëxperimenteerd met afschaffing van de eigen bijdrage. Als blijkt dat dit een succes is, kan in de toekomst mogelijk worden besloten om de eigen bijdrage af te schaffen "

CDA

"Op dit moment vinden wij de eigen bijdrage noodzakelijk om de zorg betaalbaar te houden. Wij steunen van harte het project proeftuin Ruwaard waar de eigen bijdrage is vervallen en zien de resultaten met belangstelling tegemoet. Bij een positief resultaat zullen wij een eigen bijdrage heroverwegen."

VVD

"Geld voor zorg moet daar terecht komen waar het nodig is. Het vragen van een eigen bijdrage maakt dat mensen beter nadenken voor ze een beroep doen op de gemeente. Uiteraard mag deze eigen bijdrage niet leiden tot zorgmijding. "

VZS

"Ja, Oss volgt in de eigen bijdrage van de Wmo het landelijk besluit. Het past in de gedeelde verantwoordelijkheid nemen, een deel zelf en een deel samen."

Geen van beide

Oneens

SP

"De eigen bijdrage in de zorg of de Wmo is een boete op ziek zijn of het hebben van beperkingen. Bovendien zorgen eigen bijdragen voor veel zinloze bureaucratie en is daardoor verspilling van gemeenschapsgeld. "

D66

"Als Proeftuin Ruwaard een succes blijkt moet de eigen bijdrage voor alle inwoners van Oss vervallen."

Beter Oss

"Mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben vanuit de Wmo hebben het al zwaar, vaak ook financieel. Telkens weer is er wel een overheid te vinden om de lasten te verhogen, ook voor diegene die het eigenlijk niet meer kunnen betalen. Laat dit stoppen en veroorzaak geen financiële drempel om zorg en ondersteuning te krijgen. "

PvdA

"Door een eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning (Wmo) maken te veel mensen die zorg nodig hebben daar toch geen gebruik van. De zogenaamde zorgmijders. Als de pilot "Proeftuin Ruwaard" een succes wordt, wil de PvdA dat doortrekken naar de andere wijken en kernen in Oss. En daarmee de eigen bijdrage in de Wmo afschaffen."

GroenLinks

"Een eigen bijdrage kan een belemmering zijn in het krijgen van de juiste zorg. Wmo'ers zijn een kwetsbare groep, en daar dient extra aandacht naar toe te gaan. "

7. Omvormen bedrijfspanden

De gemeente moet meebetalen aan het omvormen van bedrijfspanden tot goedkope woningen.

Wat vinden de partijen?

Eens

VDG

"Leegstand zorgt voor verloedering. Door bedrijfspanden om te vormen tot betaalbare woningen kan verloedering worden voorkomen en eenvoudig worden voorzien in de woningbehoefte. Primair is dit aan marktpartijen. Maar indien nodig moet de gemeente hierin ook investeren. "

D66

"Dit helpt bij de oplossing voor de vraag naar goedkopere woningen voor 1 en 2 persoonshuishoudens."

PvdA

"Er is veel behoefte aan woonruimte voor starters en voor calamiteitenopvang. Leegstaande bedrijfspanden en kantoorgebouwen lenen zich bij uitstek voor ombouwen naar kleinschalige appartementen voor deze doelgroepen. Zoals bijvoorbeeld het voormalige belastingkantoor. En op deze manier kunnen wij ook nog onze jeugdige inwoners aan Oss binden."

GroenLinks

"We zorgen ervoor dat iedereen kan wonen in een betaalbaar huis. Want wonen doe je thuis: blijven wonen in je eigen, vertrouwde omgeving. GroenLinks vindt het belangrijk dat er meer betaalbare woningen komen. Bij het inrichten van woonwijken willen we dat de gemeente verschillende woningen aanbiedt. Zodat bijvoorbeeld jonge gezinnen en oudere mensen elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten."

Geen van beide

Oneens

SP

"Ons ontgaat de logica van deze stelling. Als particulieren woningen ontwikkelen, is het niet normaal dat de gemeente, dus de belastingbetaler, betaalt voor de winst van de bezitters van vastgoed. Wel moet de gemeente snel en efficiënt te werk gaan bij het afhandelen van procedures voor woningbouw. "

CDA

"Dit kan de markt zelf. De gemeente kan met procedures faciliteren. "

VVD

"Investeren in woningen moet niet door de gemeente gedaan worden. Hier zijn woningbouwverenigingen en andere ontwikkelaars voor. Zeker bij bedrijfspanden is het aan de pandeigenaar zelf om hierin te investeren. "

Beter Oss

"Bij het omvormen van een bedrijfspand tot goedkope woningen verdient de eigenaar aan deze omvorming. Laat de eigenaar dan ook maar investeren in die omvorming. De gemeente zou wel sneller kunnen zijn met het veranderen van het bestemmingsplan en de vergunningen. "

VZS

"De markt kan dit zelf regelen."

8. Woonwagenkamp

De gemeente moet uitbreiding van de woonwagenkampen toestaan.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"De jonge generatie moet kunnen kiezen of ze in een woonwagen of woning willen wonen."

Beter Oss

"Voordat woonwagenbewoners te maken kregen met het uitsterfbeleid waren alle plaatsen op de kampjes bezet. Er was toen al een wachtlijst. Door dat uitsterfbeleid zijn er vele standplaatsen verdwenen. Nu het uitsterfbeleid gestopt is, is het redelijk dat de verloren plaatsen weer terugkomen. Zo kunnen ook de jongeren weer in een woonwagen wonen en hun cultuur behouden. "

PvdA

"De PvdA respecteert de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens. Kinderen van woonwagenbewoners moeten in een woonwagen kunnen blijven wonen, als zij daar zelf voor kiezen. Ook als daarvoor een (beperkte) groei van de woonwagenkampen nodig is."

GroenLinks

"Als er vraag is naar meer standplaatsen, moet de gemeente kijken of hier geschikte plekken voor te vinden zijn. De gemeente moet niet bepalen hoe iemand gaat wonen. Een tekort moet worden opgelost."

Geen van beide

VDG

"De gemeenteraad heeft eind 2016 huisvestingsbeleid voor woonwagenbewoners vastgesteld, omdat het oude ‘uitsterfbeleid’ als ongelijke behandeling werd bestempeld. VDG staat achter dit beleid. Dit betekent dat er beperkte uitbreiding mogelijk is van bewoning van woonwagens, op sommige plekken. Er zijn ook plekken waar we woonwagenkampen willen ontmantelen. Per saldo hoeven er van VDG geen woonwagens bij te komen"

CDA

"Naar aanleiding van de uitspraak van het Europese hof van de rechten van de mens is onlangs besloten dat enkele kampen mogen uitbreiden en de rest niet."

Oneens

SP

"Woonwagenkampen bevorderen niet een volwaardige integratie van woonwagenbewoners in de samenleving. "

VVD

"De woningen op de huidige woonwagenkampen zijn in geen enkele vorm meer wagens, het reizen van vroeger is dan ook niet meer aan de orde. De VVD is voor gelijke behandeling van iedereen, belastingvoordelen voor zogenaamde woonwagens passen daar niet bij. Wij zijn dan ook geen voorstander van het uitbreiden van woonwagenkampen."

VZS

"Er moeten voldoende passende en betaalbare woningen zijn voor iedere inwoner van Oss. Dus ook voor de jongere woonwagenkampbewoner die op een gegeven moment een zelfstandige woonruimte wil, zijn er dan passende woningen beschikbaar."

9. Ontwikkelen natuur

Ontwikkeling van de natuur mag ten koste gaan van landbouwgebied.

Wat vinden de partijen?

Eens

SP

"De intensieve landbouw berokkent veel schade door overbelasting van de natuur en leefomgeving. Denk aan het gigantische mestoverschot, gezondheidsschade en aantasting van het welzijn van de omwonenden door stank, bacteriën (Q-koorts!), fijnstof en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. We hebben minder vee, minder mest en meer natuur nodig om de balans in ons milieu te herstellen. "

VVD

"De landbouwsector is aan het krimpen, terwijl de recreatiesector groeit. Natuurontwikkeling biedt mogelijkheden voor recreatie en daarmee werkgelegenheid."

D66

"Daar waar mogelijk moeten we het stimuleren. "

PvdA

"Oss heeft een prachtig buitengebied waar het goed toeven is. Daarnaast zullen er in de komende tijd veel boeren stoppen met hun bedrijf. De PvdA vindt het een goede ontwikkeling als vrijkomend landbouwgebied wordt toegevoegd aan de natuur in ons buitengebied."

GroenLinks

"Oss kent een overschot aan agrarisch bestemd gebied. Deze bestemming mag veranderen van landbouw in natuur. Meer natuur is nodig om de biodiversiteit in stand te houden en te herstellen op plekken waar deze is vernield."

VZS

"Onze natuur en hiervan genieten tijdens wandelingen of fietsen zijn belangrijk voor de goede en aangename leefomgeving. Deze ontwikkeling van de natuur moet gebeuren in goed overleg met alle betrokkenen. Ook de boeren moeten ruimte hebben om te ondernemen."

Geen van beide

VDG

"VDG vindt dat ontwikkeling van natuur en landbouw hand in hand moeten en kunnen gaan. Ontwikkeling van natuur kan op sommige plekken ten koste gaan van landbouwgebied, zeker om verloedering van het buitengebied tegen te gaan. Maar op andere plekken is wat VDG betreft het tegenovergestelde denkbaar."

Oneens

CDA

"Dit is geen taak voor de gemeente. Natuurorganisaties en andere eigenaren kunnen dit uitstekend zelf ontwikkelen. "

Beter Oss

"Voordat we vruchtbare landbouwgrond afgeven aan de natuur moeten we eerst 3 keer nadenken. Nederland zal voedsel moeten blijven produceren om niet afhankelijk te zijn van het buitenland. Voedselveiligheid en dierenwelzijn zijn in Nederland goed geregeld. Of dat overal ter wereld zo is moeten we maar afwachten."

10. Buurtbus uitgaanspubliek

De gemeente moet meebetalen aan een buurtbus voor uitgaanspubliek, die in het weekend ’s nachts langs de kernen van Oss rijdt.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Dit is nodig zodat bewoners uit de kerndorpen de binding en verbinding met het centrum van Oss blijven behouden."

Beter Oss

"Een centrumgemeente als Oss zal iets moeten doen om de inwoners van de kernen naar het centrum te verleiden. Veilig met de bus naar het centrum en naar huis is belangrijk. Daar mag de gemeente best geld voor over hebben. Ouders laten hun kinderen niet graag door de polder of bossen fietsen."

VZS

"Ja, mensen die in het weekend uitgaan moeten goed en veilig thuis kunnen komen. Deze nacht-buurtbus zal vooral de jeugd helpen. Goede mobiliteit zal mensen aan de gemeente Oss binden."

Geen van beide

GroenLinks

"De kernen van Oss moeten betrokken worden in het uitgaansleven van de stad Oss. De financiële haalbaarheid van een buurtbus moet onderzocht worden. "

Oneens

VDG

"VDG vindt dit geen taak van de gemeente. Er zijn voldoende mogelijkheden om met alternatief vervoer naar de uitgaansgebieden te gaan. Het uitgaanspubliek is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het vervoer. Daarnaast vragen wij ons af voor welk probleem dit een oplossing is."

SP

"Het gaat ons te ver dat de gemeente hieraan meebetaalt voor het uitgaanspubliek. "

CDA

"Het CDA ziet het vervoeren van uitgaanspubliek niet als gemeentelijke taak en dit wordt onbetaalbaar. Taxibedrijven voorzien in deze behoefte."

VVD

"De behoefte aan een gemeentelijke stap-taxi blijkt nergens uit. Hier hoeft wat ons betreft dan ook geen gemeenschapsgeld aan besteed te worden."

PvdA

"Het is al moelijk genoeg om een buurtbus overdag in stand te houden, qua kosten en gebruik. Wij pleiten liever voor een flexibel systeem, zoals een belbus op late tijdstippen in de kernen."

11. Monumenten

De gemeente moet meer monumenten, archeologische vondsten en archieven aankopen.

Wat vinden de partijen?

Eens

SP

"We moeten onze historie koesteren. Oss heeft al zo weinig. "

D66

"We willen graag de bodemschatten aan de inwoners van Oss laten zien in een Oss' museum."

VZS

"Ons historisch erfgoed is belangrijk en mooi voor toekomstige generaties. Wel moet het aankopen gebeuren samen met andere partijen."

Geen van beide

PvdA

"De PvdA vindt het waardevol als belangrijke monumenten en archeologische vondsten zo veel mogelijk behouden blijven. Maar dat wil nog niet zeggen dat de gemeente deze zelf moet aankopen. De mogelijkheden verkennen, bijvoorbeeld in samenwerking met de rijksoverheid en provincie, zien wij wel als een rol voor de gemeente Oss."

GroenLinks

"De gemeente Oss heeft een rijke geschiedenis. En heeft zo veel te bieden aan monumenten en archeologische vondsten. GroenLinks wil hiervoor extra aandacht in het gemeentelijk beleid. Bijvoorbeeld in het gemeentelijk monumentenbeleid. Aankopen hoeft niet per se de oplossing te zijn, onderbrengen in verenigingen die verstand hebben van deze zaken zorgen voor actieve bescherming."

Oneens

VDG

"Wij vinden dat de gemeente zich in moet zetten voor het behoud van monumenten, archeologische vondsten en archieven. Dit hoeft niet door deze aan te kopen. Beschermen ja, maar in eerste instantie niet door aan te kopen. De rol van de gemeente is hier vooral faciliterend."

CDA

"De gemeente hoeft geen eigenaar te zijn om ze te behouden. In incidentele gevallen vindt het CDA het overweegbaar om aankopen te doen. "

VVD

"Het is goed als de gemeente zich inzet voor het behoud van cultureel erfgoed, maar dit hoeft niet persé te betekenen dat dit door de gemeente aangekocht moet worden."

Beter Oss

"Waarom zouden we? De gemeente stoot juist gebouwen af omdat het bezit en onderhoud veel geld kost; geld dat opgebracht moet worden door de inwoners. Archeologische vondsten kunnen het beste in daarvoor geschikte musea worden tentoongesteld. Archieven die belangrijk zijn voor de historie van Oss zouden best aangekocht kunnen worden om te voorkomen dat ze anders verloren gaan. En dan meteen digitaliseren, Daarmee worden ze voor iedereen toegankelijk. "

12. Werk vluchtelingen

De gemeente moet vluchtelingen met een verblijfsvergunning verplichten elke baan te accepteren, ook als dat onder hun niveau is.

Wat vinden de partijen?

Eens

VDG

"Voor mensen met een verblijfsstatus gelden dezelfde rechten en plichten als alle andere inwoners van onze gemeente. Dus ook voor hen geldt dat al het werk passend is, ook al is dit onder hun niveau. Vanuit een werksituatie vergroot je de kans op werk op een hoger niveau."

CDA

"Dit geldt voor alle Ossenaren, want meedoen is belangrijk."

VVD

"Als iemand in Oss wordt opgevangen als vluchteling, verwachten we dat die persoon zich inzet voor de samenleving. Dit kan het beste vanuit een betaalde baan, al is het alleen maar om de Nederlandse cultuur en taal te leren kennen. "

D66

"Werk helpt bij inburgeren. Daarnaast is omscholen een belangrijke factor."

Beter Oss

"Het niveau is mede afhankelijk van het kunnen spreken en begrijpen van de Nederlandse taal en cultuur. Ook een Nederlander die werkloos wordt zal op een gegeven moment een baan moeten aanvaarden onder zijn niveau om te kunnen blijven voorzien in het eigen levensonderhoud. Met een goede integratie bereikt een vluchteling vanzelf weer zijn oude niveau. "

Geen van beide

VZS

"Voor vluchtelingen met verblijfsvergunning gelden dezelfde regels als alle Nederlanders."

Oneens

SP

"Dit gaat te ver. Wel moet door het leren van de Nederlandse taal en scholing alles op alles worden gezet om hen werk te laten vinden. "

PvdA

"Vluchtelingen met een verblijfsvergunning hebben voor de PvdA dezelfde rechten en plichten als andere inwoners van de gemeente Oss. Wij willen vluchtelingen met een verblijfsvergunning wel stimuleren en ondersteunen (bijvoorbeeld met taalles) om een plek te vinden op de arbeidsmarkt. "

GroenLinks

"GroenLinks is voorstander van het feit dat vluchtelingen meteen mogen werken als zij Nederland binnen komen. Dat is nu niet het geval. GroenLinks vindt het onrechtvaardig dat het vluchtelingen eerst verboden wordt te werken, en vervolgens verplicht wordt door dezelfde regels. Vluchtelingen moeten deel uit te maken van de samenleving, dat moet vanaf de eerste dag."

13. Salaris ambtenaren

De gemeente Oss mag ambtenaren in vaste dienst niet meer salaris betalen dan een wethouder verdient.

Wat vinden de partijen?

Eens

SP

"Politici en wethouders verdienen nu al te veel. Het zou raar zijn als een ambtenaar nog meer zou krijgen. Zij zijn er om het maatschappelijk belang te dienen. "

D66

"Een wethouder is bestuurder en eindverantwoordelijk voor de ambtenaar. Voor de gezagsverhouding is dit een goede zaak."

Beter Oss

"Een wethouder heeft een goed salaris. Een wethouder is verantwoordelijk voor het werk van de ambtenaren en zou daarom qua salaris boven hen moeten staan. Een gemeentesecretaris heeft al een hoger salaris. Dus eigenlijk is dit een flutstelling."

PvdA

"Dit is voor de PvdA een richtlijn die in ieder geval gehanteerd zou moeten worden bij het aannemen van nieuwe ambtenaren. "

GroenLinks

"Ambtenaren zijn een ondersteuning van de wethouders. Het lijkt ons dan ook verstandig om de wethouders daar het meest voor te betalen. "

Geen van beide

VDG

"De gemeente moet terughoudend zijn in het betalen van hogere salarissen dan dat van een wethouder. Maar een medewerker heeft recht op een salaris dat hoort bij zijn of haar verantwoordelijkheid / prestatie. Dat staat los van het salaris van een wethouder, dat wettelijk wordt bepaald."

Oneens

CDA

"De gemeenteraad gaat niet over landelijke vastgestelde arbeidsvoorwaarden en salariëring."

VVD

"Wij verwachten dat onze ambtenaren kwalitatief goed werk leveren. Als sommige ambtenaren, bijvoorbeeld voor heel specialistisch werk, hiervoor een hoger salaris verdienen dan een wethouder moet dit wat de VVD betreft kunnen. "

VZS

"Een kwalitatief zeer goede ambtenaar met specialistische kennis die buitengewone toegevoegde waarde levert voor de inwoners van Oss mag meer salaris ontvangen dan een wethouder."

14. Voetgangersgebied

De Burgwal moet worden opgenomen in het voetgangersgebied van het centrum van Oss.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Binnen dit voetgangersgebied moet het mogelijk blijven dat auto's de diverse parkeerplaatsen in het centrum kunnen bereiken"

PvdA

"De PvdA wil de Burgwal betrekken bij het winkelrondje van het voetgangersgebied. Daarvoor kan de inrichting van de Burgwal aangepast worden tot autovrij of autoluw."

GroenLinks

"De Burgwal maakt voor bezoekers het 'rondje Oss' af. Voetgangers, en fietsers, moeten zich vrijuit kunnen bewegen langs de winkels en horeca. De Oostwal moet het doorgaand verkeer opvangen. "

VZS

"De toegankelijkheid en de plezierige sfeer van het centrum wordt hierdoor vergroot."

Geen van beide

SP

"Het antwoord op deze vraag leent zich goed voor een enquête en goed onderzoek onder de bewoners van deze straat. "

Oneens

VDG

"VDG steunt de Koers Stadshart. Een klein en compact centrum, waarbij de Burgwal niet is opgenomen in het voetgangersgebied. Wij vinden echter wel dat er iets met de Burgwal dient te gebeuren, zeker met de ontwikkeling van de Wal. Daarom moet, samen met bewoners en bedrijven, de toekomst van De Burgwal worden bepaald. "

CDA

"Het compacte centrum is al voldoende afgesloten. Ook zien wij graag parkeervoorzieningen dicht bij het centrum. "

VVD

"De Burgwal mag best autoluw worden. Maar wat de VVD betreft is een voetgangersgebied een stap te ver. Ook de aan Burgwal gevestigde winkeliers willen niet toegevoegd worden aan het voetgangersgebied. "

Beter Oss

"Ook weer zo'n poging om de auto uit het centrum te verjagen. De Burgwal mag zeker aantrekkelijker worden ingericht, maar moet bereikbaar blijven voor de auto. "

15. Kunstgras

Op sportvelden met kunstgras moet de gemeente het rubbergranulaat vervangen door een alternatief, ook al kost dat de gemeente geld.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Bij twijfel niet inhalen. Gezond sporten gaat voor alles! Bij nieuw- of te renoveren kunstgrasvelden moet gekozen worden voor gezonde alternatieven."

Beter Oss

"Er zijn grote twijfels of rubbergranulaat wel zo gezond is voor de sporters. Er zijn goede alternatieven beschikbaar, maar dat kost iets meer. Moeten we de gezondheid van onze inwoners in de waagschaal leggen voor wat centen ? Nee dus. "

PvdA

"Er is veel onzekerheid over de gezondheidsrisico's van rubbergranulaatkorrels op kunstgrasvelden. Om te voorkomen dat ouders hun kinderen niet meer naar het voetbal durven te sturen, zou de gemeente in overleg met de verengingen deze kunnen vervangen door een alternatief."

GroenLinks

"De motie ‘Kunstgras’, ook ondertekend door GroenLinks Oss, is op 9 november 2017 aangenomen. Dit betekent dat de gemeente bij ieder aan te leggen of te renoveren kunstgrasveld zal kijken naar gezondere alternatieven voor het rubbergranulaat. Een stap in de goede richting, maar natuurgras vinden wij nog steeds de beste keuze. Minder blessuregevoelig voor de sporter en beter voor het milieu."

VZS

"Veilig en gezond sporten is heel belangrijk en het rubber verwijderen en vervangen is dan de goede keuze. "

Geen van beide

VDG

"VDG vindt dat veilig en gezond sporten voorop staan. Op basis van de huidige informatie kan er veilig worden gesport op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Als in de toekomst mocht blijken dat sporten op kunstgras met rubbergranulaat minder veilig is, dan moeten de bestaande velden worden vervangen. Tot die tijd moet bij de aanleg of vervanging van kunstgrasvelden, worden gekeken naar de stand van de wetenschap en techniek van dat moment."

Oneens

SP

"De schadelijke effecten van rubbergranulaat zijn verwaarloosbaar. Het rubbergranulaat per direct vervangen is daarom niet per se nodig. "

CDA

"Als aangetoond wordt dat er gezondheidsrisico's zijn, dan zal de gemeente haar verantwoordelijkheid nemen. "

VVD

"Als uit onderzoek blijkt dat het rubbergranulaat vervangen moet worden om milieu- of gezondheidsreden doen we dit. "

16. Energiebedrijf

De gemeente moet een eigen energiebedrijf oprichten dat wind- en zonne-energie produceert.

Wat vinden de partijen?

Eens

SP

"Bij een eigen gemeentelijk energiebedrijf hebben we volledige zeggenschap en komt de miljoenen opbrengst (winst) ten goede aan de Osse samenleving in plaats van particuliere aandeelhouders. "

Beter Oss

"In het verleden had Oss een eigen gasbedrijf, Maaslandgas geheten. Dat is ooit verkocht aan Essent, maar wel met de afspraak dat jaarlijks vele miljoenen euros werden overgemaakt naar Oss. Uiteindelijk is het afgekocht door Essent en van dat geld profiteren we in Oss nog dagelijks. Aan met name windmolens wordt zeer veel geld verdient. De winst verdwijnt nu in de zakken van anderen, terwijl dat ook naar de gemeente had kunnen gaan wanneer er een eigen energiebedrijf zou zijn geweest. "

GroenLinks

"Duurzame energie die op gewekt wordt in de eigen gemeente moet ten goede komen aan de inwoners. Niet aan grote bedrijven. "

Geen van beide

PvdA

"De PvdA geeft de voorkeur aan het ontwikkelen en exploiteren van windmolens in samenwerking met de Energie Coöperatie Oss (ECO). Een eigen energiebedrijf oprichten zien wij niet als een kernactiviteit van de gemeente. Maar dat is altijd nog beter dan in zee gaan met een commerciële partij, want dan gaat een groot deel van de winst uit bijvoorbeeld windmolens verloren."

Oneens

VDG

"VDG vindt een eigen energiebedrijf geen taak van de gemeente. "

CDA

"Burgers en bedrijven van Oss laten zien dat zij dit uitstekend zelf kunnen, bijvoorbeeld door de oprichting van energiecoöperaties. "

VVD

"Het produceren van energie is geen taak van de gemeente."

D66

"Wij zijn voor het vrije ondernemerschap. EnergieCooperatieOss (ECO) is een prima alternatief. "

VZS

"Er zijn voldoende energiebedrijven die hier de passende kennis en financiën voor hebben."

17. Locatie muziekevenement

De gemeente moet één locatie inrichten voor grote muziekevenementen, zoals concerten en danceparty’s.

Wat vinden de partijen?

Eens

VDG

"Evenementen zijn van deze tijd en hebben een grote aantrekkingskracht op jongeren, maar ook steeds meer op ouderen. VDG is voor de ontwikkeling van een locatie waar grootschalige evenementen kunnen worden georganiseerd. Zo’n locatie kan Oss regionaal of zelfs landelijk op de kaart zetten. Dit wil overigens niet zeggen dat op anderen plekken in de gemeente geen evenementen mogen worden georganiseerd."

CDA

"Het CDA ziet graag een grootschalig evenemententerrein waar zo min mogelijk mensen hinder van hebben en zo veel mogelijk mensen plezier. Bijvoorbeeld op Paalgraven."

VVD

"Door een locatie in te richten met overlast-beperkende maatregelen zoals geluidswallen of -schermen, kunnen er meer evenementen plaatsvinden."

GroenLinks

"Door het inrichten van 1 locatie voor grote evenementen brengen wij de natuur zo min mogelijk schade toe, kunnen er treffende maatregelen worden genomen betreffende overlast en veiligheid en weten omwonenden waar ze aan toe zijn."

Geen van beide

Oneens

SP

"Dat kan nu al op het industrieterrein. "

D66

"Spreid de locaties, daarmee spreid je ook de overlast. "

Beter Oss

"Grote muziekevenementen in de open lucht geven vaak overlast voor de omgeving. Dat is enkele keren per jaar nog wel op te brengen, maar we kunnen niet een wijk gaan belasten met vele grote muziekevenementen die telkens overlast veroorzaken. Niet alleen de lusten maar ook de lasten moeten verdeeld worden over de gemeente. "

PvdA

"Hiervoor is de Geffense Plas in beeld geweest. Grootschalige muziekevenementen met veel herrie veroorzaken teveel geluidsoverlast voor de inwoners van de Ruwaard. Als er geen betere locaties gevonden kunnen worden, zijn wij hier tegen."

VZS

"Voor muziekevenementen die buiten plaatsvinden is het gewenst om meerdere locaties te hebben. Deze locaties moeten flexibel in omvang kunnen zijn."

18. Toeristenbelasting

Oss moet de toeristenbelasting afschaffen.

Wat vinden de partijen?

Eens

VDG

"De gemeente Oss heeft steeds meer mogelijkheden voor toeristen. Water, bossen, mooie stadjes, een uitgestrekt buitengebied. Toerisme is goed voor de promotie van Oss. Daarnaast biedt het kansen voor bedrijvigheid en werkgelegenheid. Met het afschaffen van toeristenbelasting laat Oss daarbij ook nog zien gastvrij te zijn."

VVD

"We willen toeristen graag naar onze gemeente halen. We moeten ze vervolgens niet bestraffen met een belasting."

Beter Oss

"Toeristenbelasting is de nieuwe melkkoe aan het worden van de gemeente. Het verhoogt de kosten van de toeristen. Wordt de toeristenbelasting te hoog, dan blijven de toeristen weg. Bij afschaffing van de belasting wordt Oss aantrekkelijker om te verblijven. Uiteindelijk geven de toeristen toch wel het geld uit in Oss, maar dan moeten ze eerst wel in Oss willen zijn. "

Geen van beide

Oneens

SP

"Iedereen moet belasting betalen om goede voorzieningen te realiseren in onze mooie gemeente. "

CDA

"Als wij de toeristenbelasting afschaffen dan gaan de inwoners van onze gemeente meer belasting betalen en dat willen wij niet."

D66

"De opbrengsten moeten dan wel helemaal ten goede komen aan het toerisme."

PvdA

"Oss heeft veel potentie om toeristen te trekken, o.a. dankzij ons prachtige buitengebied, de stadjes aan de Maas, Museum Jan Cunen en de horeca in het centrum van Oss. De toeristenbelasting moeten we inzetten om nog meer promotie te maken en te investeren in het verder verbeteren van het aanbod. Geen onderzoek toont tot nu toe aan dat mensen door de toeristenbelasting wegblijven."

GroenLinks

"Toeristen in Oss maken gebruik van Osse voorzieningen. Daar mag best een bescheiden bijdrage voor worden gevraagd. Toeristen zijn van harte welkom in Oss, en mogen een bijdrage leveren aan de voorzieningen in Oss."

VZS

"Wel of geen toeristenbelasting zal weinig impact hebben op de groei van de toerisme in de gemeente Oss."

19. Tegenprestatie bijstand

De gemeente moet mensen die een bijstandsuitkering hebben, niet verplichten een tegenprestatie te leveren.

Wat vinden de partijen?

Eens

VDG

"VDG gelooft niet in dwang. Wij zijn een voorstander van het stimuleren van de tegenprestatie. Het biedt mensen kans op meer en vergroot de kans op werk. Deze aanpak werkt, zo blijkt in Oss. Vaak bestaat de tegenprestatie uit vrijwilligerswerk, zowel de organisatie waarvoor het vrijwilligerswerk wordt verricht, als de uitkeringsgerechtigde zelf schieten niks op met iemand die ongemotiveerd en met tegenzin de tegenprestatie uitvoert. "

SP

"De meeste mensen met een bijstandsuitkering zitten daar helaas niet voor niets in. Een positieve benadering is meer respectvol en effectiever. "

CDA

"Wij zijn tegen de verplichte tegenprestatie. Het CDA wil dat iedereen bijdraagt aan de samenleving, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk. maar dit moet aansluiten bij de interesses en mogelijkheden van mensen. "

PvdA

"De gemeente moet mensen in een bijstandsuitkering zo goed mogelijk begeleiden om een volwaardige en betaalde baan te vinden. Dit kan een leer/werk traject zijn. Maar altijd in overleg met de bijstandsgerechtigde. Een tegenprestatie kan ook vrijwilligerswerk zijn. En werk als tegenprestatie voor een bijstandsuitkering mag niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt."

GroenLinks

"Niemand zit voor zijn plezier in de bijstand. De bijstand is al lang niet meer gratis geld om mee rond te komen en is geen vetpot. Een verplichte tegenprestatie is een beperking van de vrijheid van mensen. De waarde van mensen is niet alleen uit te drukken in het geld dat zij binnenbrengen maar kan ook afgemeten worden aan creativiteit en maatschappelijke bijdrage."

Geen van beide

VZS

"Dienstbaar zijn is voor iedereen goed. Dus voor iedere inwoner is bijdragen aan de samenleving aan te bevelen."

Oneens

VVD

"In ruil voor het ontvangen van een uitkering mag de gemeente een tegenprestatie verwachten. Dit kan ook in de vorm van vrijwilligerswerk."

D66

"Op deze wijze motiveren we mensen mee te blijven doen in de samenleving. Het voorkomt eenzaamheid en het kan helpen bij terugkeer op de arbeidsmarkt."

Beter Oss

"Er zijn mensen die profiteren van de bijstandsuitkering. Daarvoor is zo'n uitkering niet bedoeld. Het moet een overgangsuitkering zijn naar werk. Bij een tegenprestatie kan iemand met een uitkering werkervaring opdoen, weer werkritme ontwikkelen en mensen ontmoeten. De tegenprestatie moet overigens geen vervanging zijn van een betaalde baan. "

20. Fietsverbod centrum

De gemeente moet het fietsen verbieden in het voetgangersgebied in het centrum van Oss.

Wat vinden de partijen?

Eens

SP

"Fietsers in het voetgangersgebied in het centrum van Oss zijn niet prettig voor de voetgangers en onveilig voor kleine kinderen en mensen met beperkingen."

Beter Oss

"Het fietsen door het voetgangersgebied wekt bij vele bezoeken ergernis. Je kunt nooit rustig lopen of een onverwachte beweging maken. Kinderen kunnen niet meer los lopen of spelen. Honden moeten strak aan de lijn blijven. Het fietsen zelf verhoogt de omzet van de winkeliers niet. We doen allemaal ons best om het drukker te laten worden in het centrum. Drukker wil zeggen gezelliger, meer omzet, meer winkels. En fietsen door het centrum en het drukker worden gaat niet samen. "

PvdA

"Een meerderheid van de bezoekers van het centrum geeft aan overlast te ondervinden van het fietsen in het centrum. Vooral vaders/moeders met kleine kinderen en ouderen voelen zich onveilig. Veel bezoekers van het centrum willen het voetgangersgebied terug. Een uitgebreide enquete over het fietsten in het centrum is terug te vinden op de website van de PvdA Oss."

VZS

"Ja, het centrum zal daarmee prettiger worden voor winkelend en wandelend publiek."

Geen van beide

VDG

"Fietsen in het centrum is een lastig thema. Er zijn argumenten voor en tegen. Voor VDG geldt dat veiligheid voorop moet staan. Er moeten goede en handhaafbare afspraken worden gemaakt. Als het gedrag van fietsers hierdoor verbetert, zijn wij voor. Blijkt dat niet te kunnen, dan zouden we het fietsen in het voetgangersgebied alsnog willen verbieden. "

Oneens

CDA

"We willen een toegankelijk centrum maar wel met de voorwaarde dat iedereen zich veilig voelt in het centrum."

VVD

"Fietsers zijn prima te combineren met voetgangers. Uiteraard is de fietser te gast in het centrum en dient rekening te houden met het winkelend publiek. "

D66

"Belangrijk is het gedrag van fietsers aan te pakken. Gemeente moet handhaven zodat voetgangers zich veilig voelen."

GroenLinks

"Fietsers dragen bij aan een levendig en bruisend stadscentrum. De praktijk laat zien dat er behoefte is aan fietsen in het centrum."

21. Welstand

De gemeente moet bij nieuwbouw geen eisen stellen aan hoe woningen eruitzien.

Wat vinden de partijen?

Eens

VDG

"VDG is voor afschaffing van Welstand. In bestemmingsplannen moeten afspraken over beeldkwaliteit op hoofdlijnen worden vastgelegd, welstand kan dan komen te vervallen"

CDA

"Een beeldkwaliteitsplan is voor ons voldoende. "

VVD

"De tijd dat dominante welstand-clubjes bepaalden wat mooi of lelijk was en creativiteit en diversiteit in de bouw beperkten, hebben we gelukkig achter ons gelaten. Deze bemoeienis van de gemeente is wat de VVD betreft overbodig."

Beter Oss

"Stop met die betutteling van de betweters die de ene dag een dakkapel wel mooi vinden en de andere dag bij de buren weer niet. Stop die grijze eenheidsworst. Wanneer we op vakantie zijn maken we juist foto's van die rij woningen in allerlei kleuren en vormen. Waarom moet per se een dak rood of zwart zijn ? Omdat dat beter in onze cultuur past ? Volstrekte onzin. Geef iedereen een stuk vrijheid en eigen verantwoordelijkheid, want wie bepaalt nu of iets mooi is ? "

Geen van beide

D66

"Monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten zijn sowieso beschermd. Bij nieuwbouw is er altijd een beeld-kwaliteitsplan. Per project moet op maat, in samenwerking met bewoners, bekeken worden hoe woningen eruit moeten zien."

GroenLinks

"Het gaat in de eerste plaats niet om het uiterlijk van woningen, maar om de leefbaarheid en duurzaamheid van de gebouwen. Om de eigen identiteit van wijken te behouden is het soms nodig om regels te stellen. "

Oneens

SP

"Juist wel. Anders wordt het een ratjetoe. We leven niet alleen maar samen. "

PvdA

"De PvdA wil experimenteren met welstandsvrij of welstandsluw bouwen, zodat onze inwoners de woning kunnen bouwen of verbouwen zoals ze zelf graag willen. Maar wel binnen de grenzen van het geldende bestemmingsplan. Daarnaast willen we verrommeling van wijken voorkomen door aan deze regels op hoofdlijnen vast te houden."

VZS

"Een mooie en passende uitstraling van woning en buurt is gewenst. Dit hoeft geen eenheidsworst te betekenen. Hiernaast kunnen enkele wijken worden aangewezen waar wel vrij gebouwd kan worden."

22. Opvang uitgeprocedeerde asielzoekers

De gemeente moet geen opvang (bed-bad-brood) bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Als asielzoekers uitgeprocedeerd zijn, hebben ze in Nederland niks meer te zoeken. Het aanbieden van aanvullende opvang schept alleen maar valse verwachtingen. "

D66

"Omdat de uitgeprocedeerde asielzoeker terug moet naar zijn of haar land is dit niet meer aan de orde."

Beter Oss

"Er zijn regels in Nederland en die moeten worden nageleefd. Uitgeprocedeerd wil zeggen dat men het land moet verlaten. Rechters wegen zeer zorgvuldig af of iemand het recht heeft om in Nederland te blijven of niet. Ook gemeenten moeten een uitspraak van een rechter respecteren en niet stiekem asielzoekers hoop geven dat ze toch mogen blijven. "

Geen van beide

Oneens

VDG

"VDG vindt dat de gemeente de zorg heeft voor al haar inwoners. Ook uitgeprocedeerde asielzoekers hebben recht op een dak boven het hoofd en voedsel. "

SP

"Het is een kwestie van beschaving dat iedereen een dak boven zijn of haar hoofd heeft. "

CDA

"In Oss slaapt niemand op straat! Uitgeprocedeerde asielzoekers dienen uiteindelijk Nederland te verlaten. "

PvdA

"De PvdA wil dat er voor iedereen humane opvang beschikbaar is. Ook voor uitgeprocedeerde asielzoekers."

GroenLinks

"De huidige bed-bad-brood voorzieningen moeten worden gehandhaafd. Het op straat zetten van mensen mag geen beleid zijn van de gemeente. GroenLinks ziet iedereen als mens, en mensen leven niet op straat."

VZS

"Ja, uitgeprocedeerde asielzoekers moeten terugkeren naar hun land van herkomst. Maar tot die tijd zorgen we goed voor onze medemens."

23. Gratis parkeren

In het centrum van Oss moet de gemeente betaald parkeren vervangen door gratis parkeren voor beperkte tijd (blauwe zone).

Wat vinden de partijen?

Eens

VDG

"Wij zijn voor de realisatie van een blauwe zone voor kortparkeerders dicht bij het centrum. Zo is het centrum ook aantrekkelijk voor mensen die voor een kleine boodschap komen. Of straks voor het lenen/terugbrengen van boeken onze bibliotheek bezoeken. Voor VDG zou dit overigens moeten gelden voor een beperkt aantal plaatsen in combinatie met betaald parkeren. Het dagtarief is immers maar 2,50!"

SP

"Gratis parkeren voor beperkte tijd maakt het centrum aantrekkelijker. "

D66

"Elke maatregel die meer bezoekers naar het centrum van Oss trekt, juichen wij toe. "

Beter Oss

"Oss is een middelgrote stad en moet qua winkels concurreren met grotere steden. Dan moet het aantrekkelijk worden om toch naar Oss te komen. Dit kan door bijv. de eerste 2 uur gratis te parkeren. Voert een andere middelgrote stad, zoals Uden of Veghel, dit gratis parkeren eerder in dan Oss, dan verliest het centrum van die andere steden. Dit moeten we niet laten gebeuren. Natuurlijk kost 2 uur gratis parkeren geld, maar wanneer je daar het centrum mee kunt redden dan is dat ons wel wat waard. "

VZS

"Gratis parkeren voor beperkte tijd kan mensen motiveren om ook voor een kleine aankoop naar het centrum te gaan. Hiermee krijgt het centrum van Oss een (kleine) positieve impuls. Deze blauwe zone dient ook bij zorginstellingen te worden ingevoerd."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Door de nieuwe tarieven van €2,50 per dag vinden wij dat de parkeerkosten acceptabel zijn. Bij gratis parkeren komen de parkeerkosten via belastingen bij alle Osse burgers terecht. Dat vindt het CDA niet eerlijk."

VVD

"De VVD wil het winkelen in Oss zo aantrekkelijk mogelijk maken, slim en goedkoop parkeren hoort daarbij. Een blauwe zone helpt niet, maar zorgt voor winkelen onder tijdsdruk. "

PvdA

"De tarieven voor betaald parkeren zijn onlangs al verlaagd naar 2,50 euro per dag. Een blauwe zone naast betaald parkeren schept onduidelijkheid en leidt tot parkeerboetes waar niemand op zit te wachten."

GroenLinks

"Het parkeren in Oss is goedkoop. 2,50 euro voor een hele dag parkeren kan geen belemmering zijn om het Osse centrum te bezoeken. Een blauwe schijf verkort de verblijfduur van mensen in het centrum van Oss."

24. Eigen bank gemeente

De gemeente moet een eigen bank oprichten waar inwoners met schulden geld kunnen lenen tegen lage rente.

Wat vinden de partijen?

Eens

SP

"Nu betalen mensen bij het aflossen van hun schulden veel te hoge rentes waardoor ze moeilijk uit de schulden komen. Bij een eigen kredietbank zonder winstoogmerk kan een schappelijke rente worden gevraagd. "

Beter Oss

"Bij een hoge rente komt men minder snel van de financiële problemen af. Iedereen moet de kans krijgen weer een nieuw leven op te starten zonder schulden. De lening van de gemeente moet uiteraard ook terugbetaald worden."

PvdA

"Vanuit de schuldhulpverlening worden cliënten nu doorverwezen naar de Kredietbank Nederland, die woekerrentes rekent tot 10% of meer. De PvdA wil dat er een gemeentelijke of regionale sociale kredietbank komt met veel lagere rentetarieven, vergelijkbaar met gangbare hypotheektarieven. "

GroenLinks

"De schuldenindustrie verdient miljoenen aan mensen in de schulden. Als iemand eenmaal in de schulden zit is het moeilijk hier weer uit te komen. De gemeente kan, om schulden niet verder op te laten lopen, tegen een lage rente de inwoners geld lenen om zo adempauze te krijgen. Schulden maken doet niemand express, en kan grote gevolgen hebben. De gemeente moet er zijn voor de inwoners, niet voor de schuldenindustrie."

Geen van beide

Oneens

VDG

"VDG vindt het geen taak van de gemeente om zelf een bank op te richten. Wel moet de gemeente er voor zorgen dat mensen met schulden geld kunnen lenen tegen normale tarieven. Dit hoeft niet door zelf een bank op te richten."

CDA

"Het CDA is voor een sterkere inzet op het gebied van armoede en schuldbestrijding. In plaats van een eigen bank zetten wij liever in op preventie. En willen we meer mensen bereiken. "

VVD

"De gemeente kan zich beter inzetten met het helpen voorkomen van schulden. Gemaakte schulden overnemen is geen taak van de gemeente. "

D66

"De overheid is geen bank, maar kan wel bemiddelen bij inwoners met schulden."

VZS

"Een bank oprichten is zeer specialistisch werk en niet aan te bevelen dat de gemeente Oss hierin zijn tijd en geld steekt. Wel dient de gemeente coaching in 'omgaan met geld' te stimuleren."

25. OZB

De onroerendezaakbelasting (ozb) in Oss mag stijgen, maar moet onder het landelijk gemiddelde blijven.

Wat vinden de partijen?

Eens

SP

"Belastingen zijn nodig voor een mooie sociale stad. Met een goed en effectief bestuur kun je met een lastendruk onder het landelijk gemiddelde veel bereiken voor de mensen. "

CDA

"Alleen in bijzondere gevallen zijn wij bereid de lasten te laten stijgen. Er moet dan sprake zijn van een sociale, maatschappelijk of economische noodzaak. Bijvoorbeeld bij het voorkomen van wachtlijsten bij de jeugdzorg"

D66

"Wij zijn voor vrijstelling van ozb voor startende ondernemers. Voor alle inwoners en bedrijven geldt dat de ozb geïndexeerd mag worden. Het moet wel ruim onder het landelijk gemiddelde blijven."

Beter Oss

"Een landelijk gemiddelde zegt niet zo veel. Waarom zou je de lasten van de inwoners verhogen als je het niet nodig hebt ? Alleen omdat je kijkt naar dat gemiddelde? Het huidige college heeft de ozb zeer fors verhoogd de afgelopen 4 jaar. We zitten nog wel onder dat landelijk gemiddelde, maar de lasten van onze inwoners zijn onnodig verhoogd. Alleen de ozb is door het huidige college al verhoogd met 19 %."

PvdA

"Een naar verhouding lage lastendruk (waaronder de OZB) is goed voor het vestigingsklimaat in Oss. Zodat Oss een aantrekkelijk en betaalbaar alternatief wordt voor nabij gelegen steden als Den Bosch en Nijmegen. En een lage lastendruk is gunstig voor de koopkracht van de inwoners van Oss."

Geen van beide

VDG

"Voor VDG is de ozb een middel en geen doel. Wij hebben ons sterk gemaakt voor een belastingniveau dat 25 euro onder het landelijk gemiddelde ligt. Dit uitgangspunt blijven wij handhaven."

GroenLinks

"Er moet niet gekeken worden naar alleen de hoogte van de ozb, maar waaraan dit besteed wordt. Een hogere ozb, maar meer voorzieningen voor inwoners kan een positieve ontwikkeling zijn. Hier moet naar gekeken worden."

Oneens

VVD

"Wij willen geen verdere lastenverhoging voor onze inwoners, dus geen hogere ozb."

VZS

"Het allerbelangrijkste is dat de gemeente goede dingen doet met zijn geld. Dan is welk deel uit welke inkomstenbron komt van minder belang."

26. Zonnepanelen

De gemeente moet subsidie geven aan inwoners die zonnepanelen plaatsen.

Wat vinden de partijen?

Eens

VDG

"Wij vinden het de taak van de gemeente om de inwoners te stimuleren om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Een subsidieregeling voor het plaatsen van zonnepanelen vinden wij, als VDG, daarbij mooi aansluiten "

SP

"Een dergelijke maatregel is goed voor het milieu. De subsidies moeten vooral ten goede komen aan mensen met een lager inkomen. "

CDA

"Op deze manier komen zonnepanelen in het bereik van iedereen en werken we aan een duurzame energievoorziening."

PvdA

"Het is van groot belang dat Oss zo snel mogelijk energieneutraal wordt. Enerzijds om de klimaatdoelstellingen te halen. Anderzijds omdat we moeten stoppen met gas uit Groningen. Maar dat moet dan wel voor iedereen mogelijk zijn. Ook voor onze inwoners met een smalle beurs. Om de omschakeling naar duurzame energie te stimuleren willen wij daarvoor subsidie beschikbaar stellen."

GroenLinks

"Zonnepanelen zijn onderdeel van de energietransitie. Inwoners die zonnepanelen op hun daken willen installeren zijn goed bezig en moeten door door de gemeente geholpen worden, in de vorm van een subsidie. Iedereen moet meehelpen met de energietransitie en op deze manier kan ook de inwoner van Oss zijn/haar bijdrage leveren. "

Geen van beide

Oneens

VVD

"Zonnepanelen verdienen zichzelf terug, hier hoeft geen extra gemeenschapsgeld aan besteed te worden."

D66

"Een renteloze lening helpt bij het stimuleren van plaatsen van zonnepanelen. Motivatie is dat inwoners uiteindelijk lagere woonlasten hebben."

Beter Oss

"Iemand die zonnepanelen plaatst heeft er direct zelf financieel voordeel van. Binnen pakweg 8 jaar wordt er zelf geld aan verdiend door de bewoner. De gemeente mag er wel van alles aan doen om inwoners te stimuleren om zonnepanelen te plaatsen. Goede voorlichting, niet moeilijk doen met welstand helpt al veel. "

VZS

"De terugverdientijd op zonnepanelen is gemiddeld 7 jaar. Dus na 7 jaar verdient de gebruiker sowieso al geld. De zonnepanelen gaan gemiddeld 25 jaar mee."

27. Sportevenementen

De gemeente moet meer geld steken in de organisatie van grootschalige sportevenementen.

Wat vinden de partijen?

Eens

VDG

"Sport is gezond en dat moet de gemeente Oss uitdragen. Sportevenementen onderstrepen het belang van sport en dragen bij aan de gezondheidsbeleving van onze inwoners. VDG heeft daar geld voor over. Daarnaast zetten grootschalige sportevenementen de gemeente Oss op een positieve manier op de kaart. "

SP

"Oss kent een rijke sporttraditie en beschikt over goede faciliteiten. Grootschalige sportevenementen zijn een verrijking van deze traditie en bevorderen het sporten in de breedte. "

GroenLinks

"Grootschalige sportevenementen dragen bij aan de promotie van sport maar ook aan de promotie van Oss. Twee vliegen in een klap. Sporten is belangrijk en dat moet de gemeente uitdragen. "

VZS

"Het samen sporten, samen organiseren en plezier hebben zijn belangrijk voor de welzijn en ontwikkeling van de samenleving."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Op dit moment wordt voldoende geïnvesteerd in een aantal grote evenementen. ( bijv ZLM tour)"

VVD

"Er hoeft geen gemeenschapsgeld naar grote sportevenementen. De gemeente kan wel ondersteuning bieden vanuit bijvoorbeeld vergunningverlening. "

D66

"De gemeente moet WEL praktisch ondersteunen. "

Beter Oss

"De gemeente moet de bereidheid hebben om grootschalige sportevenementen in Oss toe te staan. Dat hoeft niet meteen meer geld te kosten. Nu al kosten deze evenementen de gemeente veel geld. Oss heeft zijn beperkingen."

PvdA

"De PvdA wil vooral investeren in sporten voor iedereen. Op scholen, in verenigingsverband en met het Sport Expertise Centrum (SEC) als aanjager. "

28. Maatschappelijke ondersteuning

Geld dat in een bepaald jaar niet voor zorg of maatschappelijke ondersteuning wordt gebruikt, moet beschikbaar blijven voor zorg.

Wat vinden de partijen?

Eens

VDG

"We zijn 3 jaar op weg met de decentralisaties in de zorg. We zien dat het ons steeds beter lukt om passende zorg aan te bieden, maar we zijn er nog niet. We weten niet of de beschikbare budgetten de komende jaren toereikend zijn. Tot die tijd geldt wat VDG betreft dat geld voor de zorg, ook beschikbaar moet blijven voor de zorg. Wel zijn wij voorstander van ontschotting van middelen binnen de zorg (bijvoorbeeld WMO-geld naar Jeugdzorg, of andersom)."

SP

"Geld bestemd voor de zorg moet naar de zorg. "

CDA

"Geld voor zorg blijft in de zorg."

D66

"Geld voor zorg blijft bij de zorg."

Beter Oss

"Het is toch een grof schandaal dat geld voor de zorg wat niet wordt gebruikt in een bepaald jaar gebruikt gaat worden voor iets anders. In de zorg komt men al veel geld tekort. Wat het ene jaar overblijft moet het volgende jaar weer voor de zorg gebuikt kunnen worden. Er is nooit geld genoeg voor de zorg. "

PvdA

"Geld voor zorg moet naar zorg. Er is de laatste jaren structureel veel geld overgebleven op het Wmo-budget. De PvdA vindt dat dit geld beschikbaar moet blijven binnen het sociaal domein. "

GroenLinks

"De gemeente krijgt jaarlijks geld om de zorgtaken uit te voeren. Als er geld overblijft op dit budget mogen hier geen andere taken mee worden uitgevoerd. Geld voor de zorg moet beschikbaar blijven voor de zorg. "

Geen van beide

Oneens

VVD

"Als dit geld niet nodig is voor zorg, mag de gemeente zelf beslissen om het te besteden aan bijvoorbeeld onderwijs, verkeersveiligheid of een ander doel. "

VZS

"De gedachte 'het budget moet worden opgemaakt' of 'het budget is enkel voor één onderwerp beschikbaar' is een foute denk- en werkwijze. De gemeente en wij allen moeten de goede dingen doen. Als er meer geld nodig is dan moet dat ook bespreekbaar zijn. Net zo goed als wanneer er geld overblijft dat het aan andere onderwerpen besteed kan worden."

29. Minder auto's in centrum

Het centrum van Oss moet met auto’s alleen toegankelijk zijn voor bewoners en bevoorrading.

Wat vinden de partijen?

Eens

SP

"Minder auto's in het centrum maakt het centrum aantrekkelijker. "

D66

"Met uitzondering van de Burgwal, want die moet autoluw zijn. Dat is nodig om de diverse parkeerplaatsen in het centrum te bereiken."

GroenLinks

"Doorgaand autoverkeer draagt niet bij aan een prettig centrum. Een centrum moet een plek zijn waar iedereen kan ontspannen, winkelen en recreëren. Dit moet niet verstoord worden door doorgaand autoverkeer. "

Geen van beide

PvdA

"Ook voor bezoekers van het centrum moet het mogelijk zijn en blijven om met de auto naar het centrum te komen. Wel zouden wij de kern van het centrum zo veel mogelijk autoluw willen maken. Wij pleiten voor goede en voldoende fietsenstallingen, zodat zoveel mogelijk bezoekers van het centrum met de fiets komen."

Oneens

VDG

"Het voetgangersgebied zou bepaalde tijden alleen voor auto’s toegankelijk moeten zijn voor bewoners en bevoorrading. VDG vindt dat het centrum van Oss, buiten het voetgangersgebied, bereikbaar moet zijn voor iedereen. Ook voor mensen die met de auto komen. "

CDA

"Het compacte winkelgebied is al voldoende afgesloten. Het CDA wil parkeergelegenheid dicht bij het centrum houden."

VVD

"Niet iedereen kan met de fiets naar de stad komen. Omdat ze niet op fietsafstand wonen, of omdat de boodschappenlijst te lang is om achterop de fiets mee terug te nemen. Het is belangrijk dat iedereen zelf de keuze heeft om het centrum te bezoekers met de auto, fiets of openbaar vervoer. "

Beter Oss

"Wanneer het centrum van Oss kapot gemaakt moet worden, dan is dit een goede oplossing. Beter Oss kiest daar absoluut niet voor, nooit. Auto's moeten bij winkels kunnen komen zodat je niet onnodig ver hoeft te sjouwen met de gekochte producten. Het verblijven in het centrum van Oss moet leuk zijn, geen straf. Het centrum is er ook voor mensen die moeilijker ter been zijn of niet meer goed kunnen fietsen. Zij blijven wat Beter Oss betreft van harte welkom in het centrum."

VZS

"Ook bezoekers, winkelend publiek en mensen die moeilijk ter been zijn moeten goed rondom het centrum kunnen parkeren en daardoor het centrum bereiken."

30. Financiele steun lage inkomens

De gemeente moet meer mensen met een laag inkomen financiële steun geven.

Wat vinden de partijen?

Eens

SP

"Wij willen de norm voor bijstandsvoorzieningen verhogen van 120% naar 130% van het sociale minimum. Met name ook om de armoede bij kinderen op te heffen. "

CDA

"Het probleem is dat de gemeente niet altijd iedereen bereikt (bijv. ZZP-ers in problemen). Het CDA wil dat hier meer aandacht voor komt."

Beter Oss

"Iedereen heeft het recht op een menswaardig bestaan. Komt iemand door omstandigheden in de armoede, dan mag de gemeente best bijspringen. Zeker voor kinderen is het opgroeien in armoede zwaar. Velen dragen dit hun hele leven mee. De gemeente moet zeker meer doen voor ouderen die werkloos worden. Vanaf pakweg 45 jaar is het bijna niet mogelijk om weer aan de slag te komen. De gemeente mag een voorbeeld geven door verplicht een aantal van deze mensen in dienst te nemen. "

PvdA

"De PvdA wil de doelgroep die in aanmerking komt voor het armoedebeleid (Meedoen is Belangrijk) verhogen van 120% naar 130% van het minimumloon. Want ook de mensen die juist iets meer verdienen dan het minimumloon leven heel vaak in armoede, evenals hun kinderen. De PvdA vindt dat ook deze kinderen volwaardig mee moeten kunnen doen."

GroenLinks

"Mensen met een laag inkomen hebben veel moeite om rond te komen. Rekeningen stapelen zich op en het is moeilijk om een prettig te leven te leiden. De gemeente Oss moet deze groepen helpen. Iedereen verdient het om fijn te kunnen leven in de gemeente Oss."

Geen van beide

VZS

"De gemeente moet mensen met een laag inkomen steun aanbieden door bijvoorbeeld budgetcoaching en inspireren naar hun doelen."

Oneens

VDG

"De gemeente Oss beschikt over een uitgebreid pakket voorzieningen voor mensen met een laag inkomen. Het grote probleem is dat we er nog steeds niet in slagen om iedereen, die een beroep kan doen op deze voorzieningen, te bereiken. VDG vindt dat de gemeente Oss zich, met hulp van alle professionele en vrijwilligersorganisaties, moet inspannen de onzichtbare groep te bereiken. We denken daarbij met name aan ZZP'ers en werkenden met een laag inkomen. "

VVD

"De gemeente Oss heeft al een uitstekend sociaal beleid, en ondersteunt inwoners die het nodig hebben."

D66

"In Oss zijn voldoende mogelijkheden om iedereen mee te kunnen laten doen. "

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resulaat.

Extra belangrijke onderwerpen

Welke partijen wilt u meenemen in het resultaat?

U kunt kiezen voor alle partijen, die aan de verkiezingen deelnemen. U kunt ook een eigen selectie maken van tenminste drie partijen.

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

Uw mening komt het best overeen met:

0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst

Selecteer hieronder de partijen die u met elkaar wil vergelijken

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1. Sociale huurwoningen Extra belangrijk

Minimaal veertig procent van de nieuwbouw in de gemeente Oss moet een sociale huurwoning zijn.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VDG: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wat er gebouwd moet worden is een kwestie van vraag en aanbod. VDG wil zich niet binden aan percentages, maar vindt dat bij de ontwikkeling van plannen moet worden gekeken naar de vraag en behoefte op de woningmarkt"

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is een groot tekort aan betaalbare huurwoningen. Mede door de verkoop van veel sociale huurwoningen zitten we nu met de gebakken peren. Daarom bouwen, bouwen, bouwen. Juist voor de mensen met een lager inkomen. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We willen bouwen voor de behoefte van de gemeente en niets opleggen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er is behoefte aan heel veel verschillende vormen van bouwen en wonen: van goedkope huur tot vrije zelfbouwkavels. De gemeente moet kijken naar de bouw- en woonbehoefte, en niet op voorhand percentages vastleggen."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er moeten voldoende sociale huurwoningen zijn voor mensen met een laag inkomen, jongeren en herstarters. "

 • Beter Oss: Eens
  Toelichting van de partij

  "We zien een groot tekort ontstaan aan sociale huurwoningen. Met name geschikte woningen voor ouderen zijn een probleem. Voor jongeren zouden we graag zien dat er meer sociale koopwoningen gebouwd worden. Zoals vroeger de premie A, B en C woningen. Deze woningen zijn betaalbaar voor onze jongeren. Zonder geschikte woningen vertrekken onze jongeren uit Oss. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Vooral jongeren en ouderen hebben grote moeite om geschikte woonruimte te vinden. Vaak omdat een koopwoning niet betaalbaar zijn en (sociale) huurwoningen onvoldoende beschikbaar zijn. Daarom moeten er op zo kort mogelijke termijn heel veel huurwoningen worden bijgebouwd. Zowel sociale huur, als middenhuur voor de groep die geen woning kan kopen en geen sociale huurwoning mag huren."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "We zorgen ervoor dat iedereen kan wonen in een betaalbaar huis. Want wonen doe je thuis: blijven wonen in je eigen, vertrouwde omgeving. GroenLinks vindt het belangrijk dat er meer betaalbare sociale huurwoningen komen. Bij het inrichten van woonwijken willen we dat de gemeente verschillende woningen aanbiedt. Zodat bijvoorbeeld jonge gezinnen en oudere mensen elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten."

 • VZS: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Er moeten voldoende betaalbare en passende woningen zijn voor iedere inwoner. Denk hierbij bijvoorbeeld aan levensfase bestendige woningen, woningen voor starters en ook voldoende sociale huurwoningen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

2. Herplanten bomen Extra belangrijk

Voor iedere boom die verdwijnt in de openbare ruimte, moet de gemeente een nieuwe planten.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VDG: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden dit een prima uitgangspunt om te hanteren. In het kader van klimaat en verduurzaming is het belangrijk dat er voldoende groen is. Soms is het kappen van bomen noodzakelijk, bijvoorbeeld zieke bomen, overlastgevende bomen of bomen die zorgen voor een onveilige situatie. De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte en geeft het goede voorbeeld door voor elke boom die verdwijnt, een nieuwe te planten."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bomen kunnen zich niet verdedigen. Bomen zorgen voor mooie groene natuur en zijn goed voor ons milieu. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is voorstander van een kwalitatief goede groene ruimte, maar deze stelling gaat te ver."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Over het planten van een vervangende boom willen we overleggen met buurtbewoners, dit moet niet op voorhand vastliggen. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bomen zijn noodzakelijk voor een goede en gezonde leefomgeving. "

 • Beter Oss: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bomen zijn belangrijk voor ons milieu. Wij vinden het geen probleem dat een boom die ergens in de weg staat of overlast veroorzaakt verdwijnt. Dat er dan een boom geplaatst wordt op een andere locatie is alleen maar goed. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zieke of overlast gevende bomen mogen gekapt worden als er weer nieuwe bomen voor teruggeplaatst worden. Bij voorkeur op dezelfde plek en als dat niet kan elders binnen de gemeente Oss."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente Oss voert op een groot aantal plekken een uitsterfbeleid. Bomen die dood gaan, worden niet opnieuw geplant. Wij zijn het hier mee oneens. Bomen dragen bij aan een gezonde samenleving, ze zorgen voor zuurstof en breken CO2 af. Ook als de gemeente bomen kapt om bijvoorbeeld huizen te bouwen moeten deze bomen op een andere plek worden teruggeplant."

 • VZS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bomen zijn belangrijk voor een plezierige omgeving. Wel moet een andere locatie van de boom mogelijk zijn."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

3. Cameratoezicht Extra belangrijk

Bij Jongeren Ontmoetings Plekken (JOP’s) moet meer cameratoezicht komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VDG: Eens
  Toelichting van de partij

  "VDG is voor cameratoezicht op plekken waar overlast wordt veroorzaakt. Dit hoeft niet permanent. Als er overlast is bij Jongeren Ontmoetings Plekken, kan cameratoezicht een goede maatregel zijn. "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Jongeren zijn geen criminelen. Jongeren moet geen cameratoezicht maar perspectief worden geboden. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Op het moment dat er camera's hangen bij JOP's zullen er geen jongeren meer naar toe komen en verliezen we de jongeren uit het oog."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Cameratoezicht werkt preventief in het voorkomen van bijvoorbeeld diefstallen en vernielingen. Daarnaast helpen camerabeelden bij het oplossen van misdaden. Op plaatsen waar veel fietsen gestolen worden of waar jeugdoverlast vandaan komt wil de VVD graag cameratoezicht."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij beschermen de privacy van iedere inwoner. Alleen daar waar het nodig is, willen we cameratoezicht toestaan om de veiligheid van inwoners te waarborgen"

 • Beter Oss: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bij sommige JOP's worden dingen gedaan die niet door de beugel kunnen. Bij cameratoezicht zou dat minder kunnen worden, maar we moeten er ook geen al te hoge pet van op hebben. Buiten de camera's om kan er ook veel gebeuren. Beter is het om camera's te plaatsen in het uitgaansgebied in het centrum en bij fietsenstallingen. Cameratoezicht voorkomt niet alle ellende, maar het helpt zeker bij de opsporing van de daders. En dat is ons ook veel waard. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Bij overlast rondom JOP's moeten jongeren worden aangesproken op hun gedrag door de wijkagent. En zonodig moet de wijkagent handhaven. Wij pleiten daarom liever voor meer wijkagenten dan meer camera's. Cameratoezicht creëert schijnveiligheid en lost niets op. "

 • GroenLinks: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Privacy van burgers moet worden gewaarborgd, alleen in uiterste gevallen kan cameratoezicht als middel worden gebruikt. Cameratoezicht alleen is altijd onvoldoende en moet in samenhang met andere maatregelen."

 • VZS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Jongeren Ontmoetings Plekken moeten fijne plekken zijn voor jongeren om samen te komen. Wel moeten meer jongerenwerkers en BOA's regelmatig op deze plekken aanwezig zijn zodat er contact van mens tot mens is en daardoor minder overlast en meer inspiratie voor goed gedrag."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

4. Referendum Extra belangrijk

De gemeente Oss moet het raadgevend referendum invoeren.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VDG: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Inwoners van Oss hebben voldoende mogelijkheden om hun mening over onderwerpen kenbaar te maken. We hebben wijk- en dorpsraden die de mening van inwoners bij locatie kwesties kunnen verwoorden. Ook zijn onze raadsleden goed in staat om datgene wat er leeft in onze gemeente te vertalen in de gemeenteraad. VDG raadsleden zijn betrokken mensen, sterk verbonden met de inwoners.Tot slot is het lastig om vaak complexe referendum onderwerpen te beantwoorden met een simpel ‘ja’ of ‘nee’. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is belangrijk dat mensen meer te zeggen krijgen. Zo waren bij een raadgevend referendum de centrumplannen in de stad, waarbij miljoenen worden verspild ten gunste van vastgoedjongens en belangen van de bibliotheek opgeofferd worden, heel anders geworden. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA staat midden in de samenleving en is zeer benaderbaar. Ook zijn wij voorstander van burgerbetrokkenheid. Dit kan in Oss via wijk- en dorpsraden, bij inspraakavonden, inspreken bij openbare vergaderingen en bij de gemeenteraad. Dus een kostbaar raadgevend referendum is niet nodig."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD wil weten wat er leeft onder onze inwoners, daarom zijn onze leden actief in de samenleving. We luisteren naar iedereen om informatie op te halen en we leggen uit wat onze standpunten zijn. Een referendum voegt hier voor ons niks aan toe. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 is tegen een raadgevend referendum wel voor een correctief referendum. Een correctief referendum is een door het College en Raad genomen besluit, wat door de inwoners achteraf aangepast kan worden. Kortom....echte invloed van de inwoners."

 • Beter Oss: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bij hele belangrijke onderwerpen is het goed om te horen wat de inwoners er van denken. Wanneer tegelijk met andere verkiezingen voor gemeente, provincie, Europa of Tweede Kamer een referendum wordt gehouden over een belangrijk onderwerp dan verhoogt dit de opkomst ook nog. Een gemeenteraad is niet alwetend en de mening van onze inwoners telt zwaar. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn al veel mogelijkheden voor inspraak en burgerinitiatieven. Daarnaast heeft Oss een jeugdraad, een Adviesraad Sociaal Domein en wijk- en dorpsraden. Waar nodig zou nog gebruik gemaakt kunnen worden van het instrument enquête, waardoor een raadgevend referendum overbodig is. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil dat Oss een open gemeente wordt: waar inwoners een permanente stem hebben. Dus niet alleen maar eens in de vier jaar tijdens de verkiezingen. Inwoners moeten vanaf het begin kunnen meepraten over beslissingen en dan ook echt invloed hebben: ‘beginspraak’. Samen met de inwoners van Oss moet de gemeente zoeken naar de meest geschikte en gemakkelijkste vorm van beginspraak. Dit kunnen referenda zijn."

 • VZS: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Nee, niet perse 'moeten invoeren'. Maar in speciale gevallen kan het raadgevend referendum een goed middel zijn om de mening van de inwoners te weten te komen. En dan in de besluitvorming mee te nemen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

5. Randweg Extra belangrijk

Ten noorden van Oss moet een nieuwe randweg komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VDG: Eens
  Toelichting van de partij

  "VDG is voorstander voor het creëren van een alternatieve route voor het huidige verkeer op de Singel 1940-1945. Deze weg slibt dagelijks dicht en zorgt voor veel oponthoud en gevaarlijke situaties. Daarom moet er een nieuwe ontsluiting voor de noordzijde van Oss komen. "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een nieuwe randweg ten noorden van Oss is zinloos en geldverspilling. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De kosten voor een compleet nieuwe randweg zijn enorm hoog. Het CDA ziet meer in "smart mobility". Oftewel een betere verkeersregulering in de piekmomenten lost al veel op."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het verkeer rond het centrum en op de Singels loopt vast, als gevolg van de woningbouw in de Horzak en de Mettegeupel. Uit onderzoeken blijkt dat een noordelijke rondweg hiervoor de beste oplossing is. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er moet een oplossing komen voor de problemen bij Singel 1940-1945. Dit kan opgelost worden door het aanleggen van een Noordelijke Rondweg."

 • Beter Oss: Eens
  Toelichting van de partij

  "We moeten verder kijken dan de komende paar jaren. Met een nieuwe randweg kan het noorden van Oss goed ontsloten worden. Zeker wanneer daar in de toekomst nieuwe woningen komen. In het noorden en het noordwesten liggen nog zeer aantrekkelijke gebieden voor woningbouw, redelijk dicht bij het centrum van Oss. De Singel 40 - 45 en de Hertogensingel worden ook minder druk na realisering van zo'n noordelijke rondweg die aansluit op de weg van de toekomst. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een Noordelijke randweg, of halve randweg zoals het college op dit moment onderzoekt, lost niets op en kost heel veel geld. Bovendien zou zo'n weg dwars door of strak tegen de woonwijken Horzak en Mettegeupel komen te liggen en veel overlast veroorzaken."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Extra asfalt voor (vracht)auto’s is slecht voor aantrekkelijke en leefbare woonwijken. GroenLinks kiest voor een totaalplan om de mobiliteit in Oss te verbeteren. Daarbij horen voetgangers, fietsen, treinen, bussen, vrachtauto’s en slimme maatregelen."

 • VZS: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het lijkt erop dat de noordelijke rondweg goed is voor de doorstroming en veiligheid van het verkeer. Wel is verder onderzoek naar de financiering nodig. Ook dient in de gehele gemeente Oss onderzocht te worden waar zo'n forse investering het meest bijdraagt aan verkeersveiligheid en doorstroming."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

6. Eigen bijdrage Wmo Extra belangrijk

Oss moet de eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning (Wmo) handhaven.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VDG: Eens
  Toelichting van de partij

  "De uitvoering van de Wmo is in Oss op orde. Wij zien geen reden om nu af te stappen van het systeem van een eigen bijdrage. Op dit moment loopt het project Proeftuin Ruwaard, daarin wordt oa. geëxperimenteerd met afschaffing van de eigen bijdrage. Als blijkt dat dit een succes is, kan in de toekomst mogelijk worden besloten om de eigen bijdrage af te schaffen "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De eigen bijdrage in de zorg of de Wmo is een boete op ziek zijn of het hebben van beperkingen. Bovendien zorgen eigen bijdragen voor veel zinloze bureaucratie en is daardoor verspilling van gemeenschapsgeld. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Op dit moment vinden wij de eigen bijdrage noodzakelijk om de zorg betaalbaar te houden. Wij steunen van harte het project proeftuin Ruwaard waar de eigen bijdrage is vervallen en zien de resultaten met belangstelling tegemoet. Bij een positief resultaat zullen wij een eigen bijdrage heroverwegen."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Geld voor zorg moet daar terecht komen waar het nodig is. Het vragen van een eigen bijdrage maakt dat mensen beter nadenken voor ze een beroep doen op de gemeente. Uiteraard mag deze eigen bijdrage niet leiden tot zorgmijding. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Als Proeftuin Ruwaard een succes blijkt moet de eigen bijdrage voor alle inwoners van Oss vervallen."

 • Beter Oss: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben vanuit de Wmo hebben het al zwaar, vaak ook financieel. Telkens weer is er wel een overheid te vinden om de lasten te verhogen, ook voor diegene die het eigenlijk niet meer kunnen betalen. Laat dit stoppen en veroorzaak geen financiële drempel om zorg en ondersteuning te krijgen. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Door een eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning (Wmo) maken te veel mensen die zorg nodig hebben daar toch geen gebruik van. De zogenaamde zorgmijders. Als de pilot "Proeftuin Ruwaard" een succes wordt, wil de PvdA dat doortrekken naar de andere wijken en kernen in Oss. En daarmee de eigen bijdrage in de Wmo afschaffen."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een eigen bijdrage kan een belemmering zijn in het krijgen van de juiste zorg. Wmo'ers zijn een kwetsbare groep, en daar dient extra aandacht naar toe te gaan. "

 • VZS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja, Oss volgt in de eigen bijdrage van de Wmo het landelijk besluit. Het past in de gedeelde verantwoordelijkheid nemen, een deel zelf en een deel samen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

7. Omvormen bedrijfspanden Extra belangrijk

De gemeente moet meebetalen aan het omvormen van bedrijfspanden tot goedkope woningen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VDG: Eens
  Toelichting van de partij

  "Leegstand zorgt voor verloedering. Door bedrijfspanden om te vormen tot betaalbare woningen kan verloedering worden voorkomen en eenvoudig worden voorzien in de woningbehoefte. Primair is dit aan marktpartijen. Maar indien nodig moet de gemeente hierin ook investeren. "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Ons ontgaat de logica van deze stelling. Als particulieren woningen ontwikkelen, is het niet normaal dat de gemeente, dus de belastingbetaler, betaalt voor de winst van de bezitters van vastgoed. Wel moet de gemeente snel en efficiënt te werk gaan bij het afhandelen van procedures voor woningbouw. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit kan de markt zelf. De gemeente kan met procedures faciliteren. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Investeren in woningen moet niet door de gemeente gedaan worden. Hier zijn woningbouwverenigingen en andere ontwikkelaars voor. Zeker bij bedrijfspanden is het aan de pandeigenaar zelf om hierin te investeren. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit helpt bij de oplossing voor de vraag naar goedkopere woningen voor 1 en 2 persoonshuishoudens."

 • Beter Oss: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Bij het omvormen van een bedrijfspand tot goedkope woningen verdient de eigenaar aan deze omvorming. Laat de eigenaar dan ook maar investeren in die omvorming. De gemeente zou wel sneller kunnen zijn met het veranderen van het bestemmingsplan en de vergunningen. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is veel behoefte aan woonruimte voor starters en voor calamiteitenopvang. Leegstaande bedrijfspanden en kantoorgebouwen lenen zich bij uitstek voor ombouwen naar kleinschalige appartementen voor deze doelgroepen. Zoals bijvoorbeeld het voormalige belastingkantoor. En op deze manier kunnen wij ook nog onze jeugdige inwoners aan Oss binden."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "We zorgen ervoor dat iedereen kan wonen in een betaalbaar huis. Want wonen doe je thuis: blijven wonen in je eigen, vertrouwde omgeving. GroenLinks vindt het belangrijk dat er meer betaalbare woningen komen. Bij het inrichten van woonwijken willen we dat de gemeente verschillende woningen aanbiedt. Zodat bijvoorbeeld jonge gezinnen en oudere mensen elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten."

 • VZS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De markt kan dit zelf regelen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

8. Woonwagenkamp Extra belangrijk

De gemeente moet uitbreiding van de woonwagenkampen toestaan.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VDG: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De gemeenteraad heeft eind 2016 huisvestingsbeleid voor woonwagenbewoners vastgesteld, omdat het oude ‘uitsterfbeleid’ als ongelijke behandeling werd bestempeld. VDG staat achter dit beleid. Dit betekent dat er beperkte uitbreiding mogelijk is van bewoning van woonwagens, op sommige plekken. Er zijn ook plekken waar we woonwagenkampen willen ontmantelen. Per saldo hoeven er van VDG geen woonwagens bij te komen"

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Woonwagenkampen bevorderen niet een volwaardige integratie van woonwagenbewoners in de samenleving. "

 • CDA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Naar aanleiding van de uitspraak van het Europese hof van de rechten van de mens is onlangs besloten dat enkele kampen mogen uitbreiden en de rest niet."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De woningen op de huidige woonwagenkampen zijn in geen enkele vorm meer wagens, het reizen van vroeger is dan ook niet meer aan de orde. De VVD is voor gelijke behandeling van iedereen, belastingvoordelen voor zogenaamde woonwagens passen daar niet bij. Wij zijn dan ook geen voorstander van het uitbreiden van woonwagenkampen."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "De jonge generatie moet kunnen kiezen of ze in een woonwagen of woning willen wonen."

 • Beter Oss: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voordat woonwagenbewoners te maken kregen met het uitsterfbeleid waren alle plaatsen op de kampjes bezet. Er was toen al een wachtlijst. Door dat uitsterfbeleid zijn er vele standplaatsen verdwenen. Nu het uitsterfbeleid gestopt is, is het redelijk dat de verloren plaatsen weer terugkomen. Zo kunnen ook de jongeren weer in een woonwagen wonen en hun cultuur behouden. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA respecteert de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens. Kinderen van woonwagenbewoners moeten in een woonwagen kunnen blijven wonen, als zij daar zelf voor kiezen. Ook als daarvoor een (beperkte) groei van de woonwagenkampen nodig is."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als er vraag is naar meer standplaatsen, moet de gemeente kijken of hier geschikte plekken voor te vinden zijn. De gemeente moet niet bepalen hoe iemand gaat wonen. Een tekort moet worden opgelost."

 • VZS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er moeten voldoende passende en betaalbare woningen zijn voor iedere inwoner van Oss. Dus ook voor de jongere woonwagenkampbewoner die op een gegeven moment een zelfstandige woonruimte wil, zijn er dan passende woningen beschikbaar."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

9. Ontwikkelen natuur Extra belangrijk

Ontwikkeling van de natuur mag ten koste gaan van landbouwgebied.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VDG: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "VDG vindt dat ontwikkeling van natuur en landbouw hand in hand moeten en kunnen gaan. Ontwikkeling van natuur kan op sommige plekken ten koste gaan van landbouwgebied, zeker om verloedering van het buitengebied tegen te gaan. Maar op andere plekken is wat VDG betreft het tegenovergestelde denkbaar."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De intensieve landbouw berokkent veel schade door overbelasting van de natuur en leefomgeving. Denk aan het gigantische mestoverschot, gezondheidsschade en aantasting van het welzijn van de omwonenden door stank, bacteriën (Q-koorts!), fijnstof en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. We hebben minder vee, minder mest en meer natuur nodig om de balans in ons milieu te herstellen. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is geen taak voor de gemeente. Natuurorganisaties en andere eigenaren kunnen dit uitstekend zelf ontwikkelen. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De landbouwsector is aan het krimpen, terwijl de recreatiesector groeit. Natuurontwikkeling biedt mogelijkheden voor recreatie en daarmee werkgelegenheid."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Daar waar mogelijk moeten we het stimuleren. "

 • Beter Oss: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Voordat we vruchtbare landbouwgrond afgeven aan de natuur moeten we eerst 3 keer nadenken. Nederland zal voedsel moeten blijven produceren om niet afhankelijk te zijn van het buitenland. Voedselveiligheid en dierenwelzijn zijn in Nederland goed geregeld. Of dat overal ter wereld zo is moeten we maar afwachten."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Oss heeft een prachtig buitengebied waar het goed toeven is. Daarnaast zullen er in de komende tijd veel boeren stoppen met hun bedrijf. De PvdA vindt het een goede ontwikkeling als vrijkomend landbouwgebied wordt toegevoegd aan de natuur in ons buitengebied."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Oss kent een overschot aan agrarisch bestemd gebied. Deze bestemming mag veranderen van landbouw in natuur. Meer natuur is nodig om de biodiversiteit in stand te houden en te herstellen op plekken waar deze is vernield."

 • VZS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Onze natuur en hiervan genieten tijdens wandelingen of fietsen zijn belangrijk voor de goede en aangename leefomgeving. Deze ontwikkeling van de natuur moet gebeuren in goed overleg met alle betrokkenen. Ook de boeren moeten ruimte hebben om te ondernemen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

10. Buurtbus uitgaanspubliek Extra belangrijk

De gemeente moet meebetalen aan een buurtbus voor uitgaanspubliek, die in het weekend ’s nachts langs de kernen van Oss rijdt.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VDG: Oneens
  Toelichting van de partij

  "VDG vindt dit geen taak van de gemeente. Er zijn voldoende mogelijkheden om met alternatief vervoer naar de uitgaansgebieden te gaan. Het uitgaanspubliek is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het vervoer. Daarnaast vragen wij ons af voor welk probleem dit een oplossing is."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het gaat ons te ver dat de gemeente hieraan meebetaalt voor het uitgaanspubliek. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA ziet het vervoeren van uitgaanspubliek niet als gemeentelijke taak en dit wordt onbetaalbaar. Taxibedrijven voorzien in deze behoefte."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De behoefte aan een gemeentelijke stap-taxi blijkt nergens uit. Hier hoeft wat ons betreft dan ook geen gemeenschapsgeld aan besteed te worden."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit is nodig zodat bewoners uit de kerndorpen de binding en verbinding met het centrum van Oss blijven behouden."

 • Beter Oss: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een centrumgemeente als Oss zal iets moeten doen om de inwoners van de kernen naar het centrum te verleiden. Veilig met de bus naar het centrum en naar huis is belangrijk. Daar mag de gemeente best geld voor over hebben. Ouders laten hun kinderen niet graag door de polder of bossen fietsen."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is al moelijk genoeg om een buurtbus overdag in stand te houden, qua kosten en gebruik. Wij pleiten liever voor een flexibel systeem, zoals een belbus op late tijdstippen in de kernen."

 • GroenLinks: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De kernen van Oss moeten betrokken worden in het uitgaansleven van de stad Oss. De financiële haalbaarheid van een buurtbus moet onderzocht worden. "

 • VZS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja, mensen die in het weekend uitgaan moeten goed en veilig thuis kunnen komen. Deze nacht-buurtbus zal vooral de jeugd helpen. Goede mobiliteit zal mensen aan de gemeente Oss binden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

11. Monumenten Extra belangrijk

De gemeente moet meer monumenten, archeologische vondsten en archieven aankopen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VDG: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden dat de gemeente zich in moet zetten voor het behoud van monumenten, archeologische vondsten en archieven. Dit hoeft niet door deze aan te kopen. Beschermen ja, maar in eerste instantie niet door aan te kopen. De rol van de gemeente is hier vooral faciliterend."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "We moeten onze historie koesteren. Oss heeft al zo weinig. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente hoeft geen eigenaar te zijn om ze te behouden. In incidentele gevallen vindt het CDA het overweegbaar om aankopen te doen. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is goed als de gemeente zich inzet voor het behoud van cultureel erfgoed, maar dit hoeft niet persé te betekenen dat dit door de gemeente aangekocht moet worden."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "We willen graag de bodemschatten aan de inwoners van Oss laten zien in een Oss' museum."

 • Beter Oss: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Waarom zouden we? De gemeente stoot juist gebouwen af omdat het bezit en onderhoud veel geld kost; geld dat opgebracht moet worden door de inwoners. Archeologische vondsten kunnen het beste in daarvoor geschikte musea worden tentoongesteld. Archieven die belangrijk zijn voor de historie van Oss zouden best aangekocht kunnen worden om te voorkomen dat ze anders verloren gaan. En dan meteen digitaliseren, Daarmee worden ze voor iedereen toegankelijk. "

 • PvdA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De PvdA vindt het waardevol als belangrijke monumenten en archeologische vondsten zo veel mogelijk behouden blijven. Maar dat wil nog niet zeggen dat de gemeente deze zelf moet aankopen. De mogelijkheden verkennen, bijvoorbeeld in samenwerking met de rijksoverheid en provincie, zien wij wel als een rol voor de gemeente Oss."

 • GroenLinks: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De gemeente Oss heeft een rijke geschiedenis. En heeft zo veel te bieden aan monumenten en archeologische vondsten. GroenLinks wil hiervoor extra aandacht in het gemeentelijk beleid. Bijvoorbeeld in het gemeentelijk monumentenbeleid. Aankopen hoeft niet per se de oplossing te zijn, onderbrengen in verenigingen die verstand hebben van deze zaken zorgen voor actieve bescherming."

 • VZS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ons historisch erfgoed is belangrijk en mooi voor toekomstige generaties. Wel moet het aankopen gebeuren samen met andere partijen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

12. Werk vluchtelingen Extra belangrijk

De gemeente moet vluchtelingen met een verblijfsvergunning verplichten elke baan te accepteren, ook als dat onder hun niveau is.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VDG: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor mensen met een verblijfsstatus gelden dezelfde rechten en plichten als alle andere inwoners van onze gemeente. Dus ook voor hen geldt dat al het werk passend is, ook al is dit onder hun niveau. Vanuit een werksituatie vergroot je de kans op werk op een hoger niveau."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit gaat te ver. Wel moet door het leren van de Nederlandse taal en scholing alles op alles worden gezet om hen werk te laten vinden. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit geldt voor alle Ossenaren, want meedoen is belangrijk."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als iemand in Oss wordt opgevangen als vluchteling, verwachten we dat die persoon zich inzet voor de samenleving. Dit kan het beste vanuit een betaalde baan, al is het alleen maar om de Nederlandse cultuur en taal te leren kennen. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Werk helpt bij inburgeren. Daarnaast is omscholen een belangrijke factor."

 • Beter Oss: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het niveau is mede afhankelijk van het kunnen spreken en begrijpen van de Nederlandse taal en cultuur. Ook een Nederlander die werkloos wordt zal op een gegeven moment een baan moeten aanvaarden onder zijn niveau om te kunnen blijven voorzien in het eigen levensonderhoud. Met een goede integratie bereikt een vluchteling vanzelf weer zijn oude niveau. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Vluchtelingen met een verblijfsvergunning hebben voor de PvdA dezelfde rechten en plichten als andere inwoners van de gemeente Oss. Wij willen vluchtelingen met een verblijfsvergunning wel stimuleren en ondersteunen (bijvoorbeeld met taalles) om een plek te vinden op de arbeidsmarkt. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks is voorstander van het feit dat vluchtelingen meteen mogen werken als zij Nederland binnen komen. Dat is nu niet het geval. GroenLinks vindt het onrechtvaardig dat het vluchtelingen eerst verboden wordt te werken, en vervolgens verplicht wordt door dezelfde regels. Vluchtelingen moeten deel uit te maken van de samenleving, dat moet vanaf de eerste dag."

 • VZS: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Voor vluchtelingen met verblijfsvergunning gelden dezelfde regels als alle Nederlanders."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

13. Salaris ambtenaren Extra belangrijk

De gemeente Oss mag ambtenaren in vaste dienst niet meer salaris betalen dan een wethouder verdient.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VDG: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet terughoudend zijn in het betalen van hogere salarissen dan dat van een wethouder. Maar een medewerker heeft recht op een salaris dat hoort bij zijn of haar verantwoordelijkheid / prestatie. Dat staat los van het salaris van een wethouder, dat wettelijk wordt bepaald."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Politici en wethouders verdienen nu al te veel. Het zou raar zijn als een ambtenaar nog meer zou krijgen. Zij zijn er om het maatschappelijk belang te dienen. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeenteraad gaat niet over landelijke vastgestelde arbeidsvoorwaarden en salariëring."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij verwachten dat onze ambtenaren kwalitatief goed werk leveren. Als sommige ambtenaren, bijvoorbeeld voor heel specialistisch werk, hiervoor een hoger salaris verdienen dan een wethouder moet dit wat de VVD betreft kunnen. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een wethouder is bestuurder en eindverantwoordelijk voor de ambtenaar. Voor de gezagsverhouding is dit een goede zaak."

 • Beter Oss: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een wethouder heeft een goed salaris. Een wethouder is verantwoordelijk voor het werk van de ambtenaren en zou daarom qua salaris boven hen moeten staan. Een gemeentesecretaris heeft al een hoger salaris. Dus eigenlijk is dit een flutstelling."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit is voor de PvdA een richtlijn die in ieder geval gehanteerd zou moeten worden bij het aannemen van nieuwe ambtenaren. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ambtenaren zijn een ondersteuning van de wethouders. Het lijkt ons dan ook verstandig om de wethouders daar het meest voor te betalen. "

 • VZS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een kwalitatief zeer goede ambtenaar met specialistische kennis die buitengewone toegevoegde waarde levert voor de inwoners van Oss mag meer salaris ontvangen dan een wethouder."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

14. Voetgangersgebied Extra belangrijk

De Burgwal moet worden opgenomen in het voetgangersgebied van het centrum van Oss.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VDG: Oneens
  Toelichting van de partij

  "VDG steunt de Koers Stadshart. Een klein en compact centrum, waarbij de Burgwal niet is opgenomen in het voetgangersgebied. Wij vinden echter wel dat er iets met de Burgwal dient te gebeuren, zeker met de ontwikkeling van de Wal. Daarom moet, samen met bewoners en bedrijven, de toekomst van De Burgwal worden bepaald. "

 • SP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het antwoord op deze vraag leent zich goed voor een enquête en goed onderzoek onder de bewoners van deze straat. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het compacte centrum is al voldoende afgesloten. Ook zien wij graag parkeervoorzieningen dicht bij het centrum. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Burgwal mag best autoluw worden. Maar wat de VVD betreft is een voetgangersgebied een stap te ver. Ook de aan Burgwal gevestigde winkeliers willen niet toegevoegd worden aan het voetgangersgebied. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Binnen dit voetgangersgebied moet het mogelijk blijven dat auto's de diverse parkeerplaatsen in het centrum kunnen bereiken"

 • Beter Oss: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Ook weer zo'n poging om de auto uit het centrum te verjagen. De Burgwal mag zeker aantrekkelijker worden ingericht, maar moet bereikbaar blijven voor de auto. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA wil de Burgwal betrekken bij het winkelrondje van het voetgangersgebied. Daarvoor kan de inrichting van de Burgwal aangepast worden tot autovrij of autoluw."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Burgwal maakt voor bezoekers het 'rondje Oss' af. Voetgangers, en fietsers, moeten zich vrijuit kunnen bewegen langs de winkels en horeca. De Oostwal moet het doorgaand verkeer opvangen. "

 • VZS: Eens
  Toelichting van de partij

  "De toegankelijkheid en de plezierige sfeer van het centrum wordt hierdoor vergroot."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

15. Kunstgras Extra belangrijk

Op sportvelden met kunstgras moet de gemeente het rubbergranulaat vervangen door een alternatief, ook al kost dat de gemeente geld.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VDG: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "VDG vindt dat veilig en gezond sporten voorop staan. Op basis van de huidige informatie kan er veilig worden gesport op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Als in de toekomst mocht blijken dat sporten op kunstgras met rubbergranulaat minder veilig is, dan moeten de bestaande velden worden vervangen. Tot die tijd moet bij de aanleg of vervanging van kunstgrasvelden, worden gekeken naar de stand van de wetenschap en techniek van dat moment."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De schadelijke effecten van rubbergranulaat zijn verwaarloosbaar. Het rubbergranulaat per direct vervangen is daarom niet per se nodig. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Als aangetoond wordt dat er gezondheidsrisico's zijn, dan zal de gemeente haar verantwoordelijkheid nemen. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Als uit onderzoek blijkt dat het rubbergranulaat vervangen moet worden om milieu- of gezondheidsreden doen we dit. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bij twijfel niet inhalen. Gezond sporten gaat voor alles! Bij nieuw- of te renoveren kunstgrasvelden moet gekozen worden voor gezonde alternatieven."

 • Beter Oss: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn grote twijfels of rubbergranulaat wel zo gezond is voor de sporters. Er zijn goede alternatieven beschikbaar, maar dat kost iets meer. Moeten we de gezondheid van onze inwoners in de waagschaal leggen voor wat centen ? Nee dus. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is veel onzekerheid over de gezondheidsrisico's van rubbergranulaatkorrels op kunstgrasvelden. Om te voorkomen dat ouders hun kinderen niet meer naar het voetbal durven te sturen, zou de gemeente in overleg met de verengingen deze kunnen vervangen door een alternatief."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "De motie ‘Kunstgras’, ook ondertekend door GroenLinks Oss, is op 9 november 2017 aangenomen. Dit betekent dat de gemeente bij ieder aan te leggen of te renoveren kunstgrasveld zal kijken naar gezondere alternatieven voor het rubbergranulaat. Een stap in de goede richting, maar natuurgras vinden wij nog steeds de beste keuze. Minder blessuregevoelig voor de sporter en beter voor het milieu."

 • VZS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Veilig en gezond sporten is heel belangrijk en het rubber verwijderen en vervangen is dan de goede keuze. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

16. Energiebedrijf Extra belangrijk

De gemeente moet een eigen energiebedrijf oprichten dat wind- en zonne-energie produceert.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VDG: Oneens
  Toelichting van de partij

  "VDG vindt een eigen energiebedrijf geen taak van de gemeente. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bij een eigen gemeentelijk energiebedrijf hebben we volledige zeggenschap en komt de miljoenen opbrengst (winst) ten goede aan de Osse samenleving in plaats van particuliere aandeelhouders. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Burgers en bedrijven van Oss laten zien dat zij dit uitstekend zelf kunnen, bijvoorbeeld door de oprichting van energiecoöperaties. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het produceren van energie is geen taak van de gemeente."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voor het vrije ondernemerschap. EnergieCooperatieOss (ECO) is een prima alternatief. "

 • Beter Oss: Eens
  Toelichting van de partij

  "In het verleden had Oss een eigen gasbedrijf, Maaslandgas geheten. Dat is ooit verkocht aan Essent, maar wel met de afspraak dat jaarlijks vele miljoenen euros werden overgemaakt naar Oss. Uiteindelijk is het afgekocht door Essent en van dat geld profiteren we in Oss nog dagelijks. Aan met name windmolens wordt zeer veel geld verdient. De winst verdwijnt nu in de zakken van anderen, terwijl dat ook naar de gemeente had kunnen gaan wanneer er een eigen energiebedrijf zou zijn geweest. "

 • PvdA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De PvdA geeft de voorkeur aan het ontwikkelen en exploiteren van windmolens in samenwerking met de Energie Coöperatie Oss (ECO). Een eigen energiebedrijf oprichten zien wij niet als een kernactiviteit van de gemeente. Maar dat is altijd nog beter dan in zee gaan met een commerciële partij, want dan gaat een groot deel van de winst uit bijvoorbeeld windmolens verloren."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Duurzame energie die op gewekt wordt in de eigen gemeente moet ten goede komen aan de inwoners. Niet aan grote bedrijven. "

 • VZS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn voldoende energiebedrijven die hier de passende kennis en financiën voor hebben."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

17. Locatie muziekevenement Extra belangrijk

De gemeente moet één locatie inrichten voor grote muziekevenementen, zoals concerten en danceparty’s.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VDG: Eens
  Toelichting van de partij

  "Evenementen zijn van deze tijd en hebben een grote aantrekkingskracht op jongeren, maar ook steeds meer op ouderen. VDG is voor de ontwikkeling van een locatie waar grootschalige evenementen kunnen worden georganiseerd. Zo’n locatie kan Oss regionaal of zelfs landelijk op de kaart zetten. Dit wil overigens niet zeggen dat op anderen plekken in de gemeente geen evenementen mogen worden georganiseerd."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dat kan nu al op het industrieterrein. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA ziet graag een grootschalig evenemententerrein waar zo min mogelijk mensen hinder van hebben en zo veel mogelijk mensen plezier. Bijvoorbeeld op Paalgraven."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Door een locatie in te richten met overlast-beperkende maatregelen zoals geluidswallen of -schermen, kunnen er meer evenementen plaatsvinden."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Spreid de locaties, daarmee spreid je ook de overlast. "

 • Beter Oss: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Grote muziekevenementen in de open lucht geven vaak overlast voor de omgeving. Dat is enkele keren per jaar nog wel op te brengen, maar we kunnen niet een wijk gaan belasten met vele grote muziekevenementen die telkens overlast veroorzaken. Niet alleen de lusten maar ook de lasten moeten verdeeld worden over de gemeente. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Hiervoor is de Geffense Plas in beeld geweest. Grootschalige muziekevenementen met veel herrie veroorzaken teveel geluidsoverlast voor de inwoners van de Ruwaard. Als er geen betere locaties gevonden kunnen worden, zijn wij hier tegen."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Door het inrichten van 1 locatie voor grote evenementen brengen wij de natuur zo min mogelijk schade toe, kunnen er treffende maatregelen worden genomen betreffende overlast en veiligheid en weten omwonenden waar ze aan toe zijn."

 • VZS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Voor muziekevenementen die buiten plaatsvinden is het gewenst om meerdere locaties te hebben. Deze locaties moeten flexibel in omvang kunnen zijn."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

18. Toeristenbelasting Extra belangrijk

Oss moet de toeristenbelasting afschaffen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VDG: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente Oss heeft steeds meer mogelijkheden voor toeristen. Water, bossen, mooie stadjes, een uitgestrekt buitengebied. Toerisme is goed voor de promotie van Oss. Daarnaast biedt het kansen voor bedrijvigheid en werkgelegenheid. Met het afschaffen van toeristenbelasting laat Oss daarbij ook nog zien gastvrij te zijn."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Iedereen moet belasting betalen om goede voorzieningen te realiseren in onze mooie gemeente. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Als wij de toeristenbelasting afschaffen dan gaan de inwoners van onze gemeente meer belasting betalen en dat willen wij niet."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "We willen toeristen graag naar onze gemeente halen. We moeten ze vervolgens niet bestraffen met een belasting."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De opbrengsten moeten dan wel helemaal ten goede komen aan het toerisme."

 • Beter Oss: Eens
  Toelichting van de partij

  "Toeristenbelasting is de nieuwe melkkoe aan het worden van de gemeente. Het verhoogt de kosten van de toeristen. Wordt de toeristenbelasting te hoog, dan blijven de toeristen weg. Bij afschaffing van de belasting wordt Oss aantrekkelijker om te verblijven. Uiteindelijk geven de toeristen toch wel het geld uit in Oss, maar dan moeten ze eerst wel in Oss willen zijn. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Oss heeft veel potentie om toeristen te trekken, o.a. dankzij ons prachtige buitengebied, de stadjes aan de Maas, Museum Jan Cunen en de horeca in het centrum van Oss. De toeristenbelasting moeten we inzetten om nog meer promotie te maken en te investeren in het verder verbeteren van het aanbod. Geen onderzoek toont tot nu toe aan dat mensen door de toeristenbelasting wegblijven."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Toeristen in Oss maken gebruik van Osse voorzieningen. Daar mag best een bescheiden bijdrage voor worden gevraagd. Toeristen zijn van harte welkom in Oss, en mogen een bijdrage leveren aan de voorzieningen in Oss."

 • VZS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wel of geen toeristenbelasting zal weinig impact hebben op de groei van de toerisme in de gemeente Oss."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

19. Tegenprestatie bijstand Extra belangrijk

De gemeente moet mensen die een bijstandsuitkering hebben, niet verplichten een tegenprestatie te leveren.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VDG: Eens
  Toelichting van de partij

  "VDG gelooft niet in dwang. Wij zijn een voorstander van het stimuleren van de tegenprestatie. Het biedt mensen kans op meer en vergroot de kans op werk. Deze aanpak werkt, zo blijkt in Oss. Vaak bestaat de tegenprestatie uit vrijwilligerswerk, zowel de organisatie waarvoor het vrijwilligerswerk wordt verricht, als de uitkeringsgerechtigde zelf schieten niks op met iemand die ongemotiveerd en met tegenzin de tegenprestatie uitvoert. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De meeste mensen met een bijstandsuitkering zitten daar helaas niet voor niets in. Een positieve benadering is meer respectvol en effectiever. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn tegen de verplichte tegenprestatie. Het CDA wil dat iedereen bijdraagt aan de samenleving, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk. maar dit moet aansluiten bij de interesses en mogelijkheden van mensen. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In ruil voor het ontvangen van een uitkering mag de gemeente een tegenprestatie verwachten. Dit kan ook in de vorm van vrijwilligerswerk."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Op deze wijze motiveren we mensen mee te blijven doen in de samenleving. Het voorkomt eenzaamheid en het kan helpen bij terugkeer op de arbeidsmarkt."

 • Beter Oss: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn mensen die profiteren van de bijstandsuitkering. Daarvoor is zo'n uitkering niet bedoeld. Het moet een overgangsuitkering zijn naar werk. Bij een tegenprestatie kan iemand met een uitkering werkervaring opdoen, weer werkritme ontwikkelen en mensen ontmoeten. De tegenprestatie moet overigens geen vervanging zijn van een betaalde baan. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet mensen in een bijstandsuitkering zo goed mogelijk begeleiden om een volwaardige en betaalde baan te vinden. Dit kan een leer/werk traject zijn. Maar altijd in overleg met de bijstandsgerechtigde. Een tegenprestatie kan ook vrijwilligerswerk zijn. En werk als tegenprestatie voor een bijstandsuitkering mag niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Niemand zit voor zijn plezier in de bijstand. De bijstand is al lang niet meer gratis geld om mee rond te komen en is geen vetpot. Een verplichte tegenprestatie is een beperking van de vrijheid van mensen. De waarde van mensen is niet alleen uit te drukken in het geld dat zij binnenbrengen maar kan ook afgemeten worden aan creativiteit en maatschappelijke bijdrage."

 • VZS: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Dienstbaar zijn is voor iedereen goed. Dus voor iedere inwoner is bijdragen aan de samenleving aan te bevelen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

20. Fietsverbod centrum Extra belangrijk

De gemeente moet het fietsen verbieden in het voetgangersgebied in het centrum van Oss.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VDG: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Fietsen in het centrum is een lastig thema. Er zijn argumenten voor en tegen. Voor VDG geldt dat veiligheid voorop moet staan. Er moeten goede en handhaafbare afspraken worden gemaakt. Als het gedrag van fietsers hierdoor verbetert, zijn wij voor. Blijkt dat niet te kunnen, dan zouden we het fietsen in het voetgangersgebied alsnog willen verbieden. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Fietsers in het voetgangersgebied in het centrum van Oss zijn niet prettig voor de voetgangers en onveilig voor kleine kinderen en mensen met beperkingen."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We willen een toegankelijk centrum maar wel met de voorwaarde dat iedereen zich veilig voelt in het centrum."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Fietsers zijn prima te combineren met voetgangers. Uiteraard is de fietser te gast in het centrum en dient rekening te houden met het winkelend publiek. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Belangrijk is het gedrag van fietsers aan te pakken. Gemeente moet handhaven zodat voetgangers zich veilig voelen."

 • Beter Oss: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het fietsen door het voetgangersgebied wekt bij vele bezoeken ergernis. Je kunt nooit rustig lopen of een onverwachte beweging maken. Kinderen kunnen niet meer los lopen of spelen. Honden moeten strak aan de lijn blijven. Het fietsen zelf verhoogt de omzet van de winkeliers niet. We doen allemaal ons best om het drukker te laten worden in het centrum. Drukker wil zeggen gezelliger, meer omzet, meer winkels. En fietsen door het centrum en het drukker worden gaat niet samen. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een meerderheid van de bezoekers van het centrum geeft aan overlast te ondervinden van het fietsen in het centrum. Vooral vaders/moeders met kleine kinderen en ouderen voelen zich onveilig. Veel bezoekers van het centrum willen het voetgangersgebied terug. Een uitgebreide enquete over het fietsten in het centrum is terug te vinden op de website van de PvdA Oss."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Fietsers dragen bij aan een levendig en bruisend stadscentrum. De praktijk laat zien dat er behoefte is aan fietsen in het centrum."

 • VZS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja, het centrum zal daarmee prettiger worden voor winkelend en wandelend publiek."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

21. Welstand Extra belangrijk

De gemeente moet bij nieuwbouw geen eisen stellen aan hoe woningen eruitzien.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VDG: Eens
  Toelichting van de partij

  "VDG is voor afschaffing van Welstand. In bestemmingsplannen moeten afspraken over beeldkwaliteit op hoofdlijnen worden vastgelegd, welstand kan dan komen te vervallen"

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Juist wel. Anders wordt het een ratjetoe. We leven niet alleen maar samen. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een beeldkwaliteitsplan is voor ons voldoende. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De tijd dat dominante welstand-clubjes bepaalden wat mooi of lelijk was en creativiteit en diversiteit in de bouw beperkten, hebben we gelukkig achter ons gelaten. Deze bemoeienis van de gemeente is wat de VVD betreft overbodig."

 • D66: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten zijn sowieso beschermd. Bij nieuwbouw is er altijd een beeld-kwaliteitsplan. Per project moet op maat, in samenwerking met bewoners, bekeken worden hoe woningen eruit moeten zien."

 • Beter Oss: Eens
  Toelichting van de partij

  "Stop met die betutteling van de betweters die de ene dag een dakkapel wel mooi vinden en de andere dag bij de buren weer niet. Stop die grijze eenheidsworst. Wanneer we op vakantie zijn maken we juist foto's van die rij woningen in allerlei kleuren en vormen. Waarom moet per se een dak rood of zwart zijn ? Omdat dat beter in onze cultuur past ? Volstrekte onzin. Geef iedereen een stuk vrijheid en eigen verantwoordelijkheid, want wie bepaalt nu of iets mooi is ? "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA wil experimenteren met welstandsvrij of welstandsluw bouwen, zodat onze inwoners de woning kunnen bouwen of verbouwen zoals ze zelf graag willen. Maar wel binnen de grenzen van het geldende bestemmingsplan. Daarnaast willen we verrommeling van wijken voorkomen door aan deze regels op hoofdlijnen vast te houden."

 • GroenLinks: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het gaat in de eerste plaats niet om het uiterlijk van woningen, maar om de leefbaarheid en duurzaamheid van de gebouwen. Om de eigen identiteit van wijken te behouden is het soms nodig om regels te stellen. "

 • VZS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een mooie en passende uitstraling van woning en buurt is gewenst. Dit hoeft geen eenheidsworst te betekenen. Hiernaast kunnen enkele wijken worden aangewezen waar wel vrij gebouwd kan worden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

22. Opvang uitgeprocedeerde asielzoekers Extra belangrijk

De gemeente moet geen opvang (bed-bad-brood) bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VDG: Oneens
  Toelichting van de partij

  "VDG vindt dat de gemeente de zorg heeft voor al haar inwoners. Ook uitgeprocedeerde asielzoekers hebben recht op een dak boven het hoofd en voedsel. "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is een kwestie van beschaving dat iedereen een dak boven zijn of haar hoofd heeft. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In Oss slaapt niemand op straat! Uitgeprocedeerde asielzoekers dienen uiteindelijk Nederland te verlaten. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als asielzoekers uitgeprocedeerd zijn, hebben ze in Nederland niks meer te zoeken. Het aanbieden van aanvullende opvang schept alleen maar valse verwachtingen. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Omdat de uitgeprocedeerde asielzoeker terug moet naar zijn of haar land is dit niet meer aan de orde."

 • Beter Oss: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn regels in Nederland en die moeten worden nageleefd. Uitgeprocedeerd wil zeggen dat men het land moet verlaten. Rechters wegen zeer zorgvuldig af of iemand het recht heeft om in Nederland te blijven of niet. Ook gemeenten moeten een uitspraak van een rechter respecteren en niet stiekem asielzoekers hoop geven dat ze toch mogen blijven. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA wil dat er voor iedereen humane opvang beschikbaar is. Ook voor uitgeprocedeerde asielzoekers."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De huidige bed-bad-brood voorzieningen moeten worden gehandhaafd. Het op straat zetten van mensen mag geen beleid zijn van de gemeente. GroenLinks ziet iedereen als mens, en mensen leven niet op straat."

 • VZS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Ja, uitgeprocedeerde asielzoekers moeten terugkeren naar hun land van herkomst. Maar tot die tijd zorgen we goed voor onze medemens."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

23. Gratis parkeren Extra belangrijk

In het centrum van Oss moet de gemeente betaald parkeren vervangen door gratis parkeren voor beperkte tijd (blauwe zone).

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VDG: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voor de realisatie van een blauwe zone voor kortparkeerders dicht bij het centrum. Zo is het centrum ook aantrekkelijk voor mensen die voor een kleine boodschap komen. Of straks voor het lenen/terugbrengen van boeken onze bibliotheek bezoeken. Voor VDG zou dit overigens moeten gelden voor een beperkt aantal plaatsen in combinatie met betaald parkeren. Het dagtarief is immers maar 2,50!"

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gratis parkeren voor beperkte tijd maakt het centrum aantrekkelijker. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Door de nieuwe tarieven van €2,50 per dag vinden wij dat de parkeerkosten acceptabel zijn. Bij gratis parkeren komen de parkeerkosten via belastingen bij alle Osse burgers terecht. Dat vindt het CDA niet eerlijk."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD wil het winkelen in Oss zo aantrekkelijk mogelijk maken, slim en goedkoop parkeren hoort daarbij. Een blauwe zone helpt niet, maar zorgt voor winkelen onder tijdsdruk. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Elke maatregel die meer bezoekers naar het centrum van Oss trekt, juichen wij toe. "

 • Beter Oss: Eens
  Toelichting van de partij

  "Oss is een middelgrote stad en moet qua winkels concurreren met grotere steden. Dan moet het aantrekkelijk worden om toch naar Oss te komen. Dit kan door bijv. de eerste 2 uur gratis te parkeren. Voert een andere middelgrote stad, zoals Uden of Veghel, dit gratis parkeren eerder in dan Oss, dan verliest het centrum van die andere steden. Dit moeten we niet laten gebeuren. Natuurlijk kost 2 uur gratis parkeren geld, maar wanneer je daar het centrum mee kunt redden dan is dat ons wel wat waard. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De tarieven voor betaald parkeren zijn onlangs al verlaagd naar 2,50 euro per dag. Een blauwe zone naast betaald parkeren schept onduidelijkheid en leidt tot parkeerboetes waar niemand op zit te wachten."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het parkeren in Oss is goedkoop. 2,50 euro voor een hele dag parkeren kan geen belemmering zijn om het Osse centrum te bezoeken. Een blauwe schijf verkort de verblijfduur van mensen in het centrum van Oss."

 • VZS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gratis parkeren voor beperkte tijd kan mensen motiveren om ook voor een kleine aankoop naar het centrum te gaan. Hiermee krijgt het centrum van Oss een (kleine) positieve impuls. Deze blauwe zone dient ook bij zorginstellingen te worden ingevoerd."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

24. Eigen bank gemeente Extra belangrijk

De gemeente moet een eigen bank oprichten waar inwoners met schulden geld kunnen lenen tegen lage rente.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VDG: Oneens
  Toelichting van de partij

  "VDG vindt het geen taak van de gemeente om zelf een bank op te richten. Wel moet de gemeente er voor zorgen dat mensen met schulden geld kunnen lenen tegen normale tarieven. Dit hoeft niet door zelf een bank op te richten."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Nu betalen mensen bij het aflossen van hun schulden veel te hoge rentes waardoor ze moeilijk uit de schulden komen. Bij een eigen kredietbank zonder winstoogmerk kan een schappelijke rente worden gevraagd. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is voor een sterkere inzet op het gebied van armoede en schuldbestrijding. In plaats van een eigen bank zetten wij liever in op preventie. En willen we meer mensen bereiken. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente kan zich beter inzetten met het helpen voorkomen van schulden. Gemaakte schulden overnemen is geen taak van de gemeente. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De overheid is geen bank, maar kan wel bemiddelen bij inwoners met schulden."

 • Beter Oss: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bij een hoge rente komt men minder snel van de financiële problemen af. Iedereen moet de kans krijgen weer een nieuw leven op te starten zonder schulden. De lening van de gemeente moet uiteraard ook terugbetaald worden."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Vanuit de schuldhulpverlening worden cliënten nu doorverwezen naar de Kredietbank Nederland, die woekerrentes rekent tot 10% of meer. De PvdA wil dat er een gemeentelijke of regionale sociale kredietbank komt met veel lagere rentetarieven, vergelijkbaar met gangbare hypotheektarieven. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "De schuldenindustrie verdient miljoenen aan mensen in de schulden. Als iemand eenmaal in de schulden zit is het moeilijk hier weer uit te komen. De gemeente kan, om schulden niet verder op te laten lopen, tegen een lage rente de inwoners geld lenen om zo adempauze te krijgen. Schulden maken doet niemand express, en kan grote gevolgen hebben. De gemeente moet er zijn voor de inwoners, niet voor de schuldenindustrie."

 • VZS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een bank oprichten is zeer specialistisch werk en niet aan te bevelen dat de gemeente Oss hierin zijn tijd en geld steekt. Wel dient de gemeente coaching in 'omgaan met geld' te stimuleren."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

25. OZB Extra belangrijk

De onroerendezaakbelasting (ozb) in Oss mag stijgen, maar moet onder het landelijk gemiddelde blijven.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VDG: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Voor VDG is de ozb een middel en geen doel. Wij hebben ons sterk gemaakt voor een belastingniveau dat 25 euro onder het landelijk gemiddelde ligt. Dit uitgangspunt blijven wij handhaven."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Belastingen zijn nodig voor een mooie sociale stad. Met een goed en effectief bestuur kun je met een lastendruk onder het landelijk gemiddelde veel bereiken voor de mensen. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Alleen in bijzondere gevallen zijn wij bereid de lasten te laten stijgen. Er moet dan sprake zijn van een sociale, maatschappelijk of economische noodzaak. Bijvoorbeeld bij het voorkomen van wachtlijsten bij de jeugdzorg"

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen geen verdere lastenverhoging voor onze inwoners, dus geen hogere ozb."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voor vrijstelling van ozb voor startende ondernemers. Voor alle inwoners en bedrijven geldt dat de ozb geïndexeerd mag worden. Het moet wel ruim onder het landelijk gemiddelde blijven."

 • Beter Oss: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een landelijk gemiddelde zegt niet zo veel. Waarom zou je de lasten van de inwoners verhogen als je het niet nodig hebt ? Alleen omdat je kijkt naar dat gemiddelde? Het huidige college heeft de ozb zeer fors verhoogd de afgelopen 4 jaar. We zitten nog wel onder dat landelijk gemiddelde, maar de lasten van onze inwoners zijn onnodig verhoogd. Alleen de ozb is door het huidige college al verhoogd met 19 %."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een naar verhouding lage lastendruk (waaronder de OZB) is goed voor het vestigingsklimaat in Oss. Zodat Oss een aantrekkelijk en betaalbaar alternatief wordt voor nabij gelegen steden als Den Bosch en Nijmegen. En een lage lastendruk is gunstig voor de koopkracht van de inwoners van Oss."

 • GroenLinks: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Er moet niet gekeken worden naar alleen de hoogte van de ozb, maar waaraan dit besteed wordt. Een hogere ozb, maar meer voorzieningen voor inwoners kan een positieve ontwikkeling zijn. Hier moet naar gekeken worden."

 • VZS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het allerbelangrijkste is dat de gemeente goede dingen doet met zijn geld. Dan is welk deel uit welke inkomstenbron komt van minder belang."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

26. Zonnepanelen Extra belangrijk

De gemeente moet subsidie geven aan inwoners die zonnepanelen plaatsen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VDG: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden het de taak van de gemeente om de inwoners te stimuleren om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Een subsidieregeling voor het plaatsen van zonnepanelen vinden wij, als VDG, daarbij mooi aansluiten "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een dergelijke maatregel is goed voor het milieu. De subsidies moeten vooral ten goede komen aan mensen met een lager inkomen. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Op deze manier komen zonnepanelen in het bereik van iedereen en werken we aan een duurzame energievoorziening."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Zonnepanelen verdienen zichzelf terug, hier hoeft geen extra gemeenschapsgeld aan besteed te worden."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een renteloze lening helpt bij het stimuleren van plaatsen van zonnepanelen. Motivatie is dat inwoners uiteindelijk lagere woonlasten hebben."

 • Beter Oss: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Iemand die zonnepanelen plaatst heeft er direct zelf financieel voordeel van. Binnen pakweg 8 jaar wordt er zelf geld aan verdiend door de bewoner. De gemeente mag er wel van alles aan doen om inwoners te stimuleren om zonnepanelen te plaatsen. Goede voorlichting, niet moeilijk doen met welstand helpt al veel. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is van groot belang dat Oss zo snel mogelijk energieneutraal wordt. Enerzijds om de klimaatdoelstellingen te halen. Anderzijds omdat we moeten stoppen met gas uit Groningen. Maar dat moet dan wel voor iedereen mogelijk zijn. Ook voor onze inwoners met een smalle beurs. Om de omschakeling naar duurzame energie te stimuleren willen wij daarvoor subsidie beschikbaar stellen."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zonnepanelen zijn onderdeel van de energietransitie. Inwoners die zonnepanelen op hun daken willen installeren zijn goed bezig en moeten door door de gemeente geholpen worden, in de vorm van een subsidie. Iedereen moet meehelpen met de energietransitie en op deze manier kan ook de inwoner van Oss zijn/haar bijdrage leveren. "

 • VZS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De terugverdientijd op zonnepanelen is gemiddeld 7 jaar. Dus na 7 jaar verdient de gebruiker sowieso al geld. De zonnepanelen gaan gemiddeld 25 jaar mee."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

27. Sportevenementen Extra belangrijk

De gemeente moet meer geld steken in de organisatie van grootschalige sportevenementen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VDG: Eens
  Toelichting van de partij

  "Sport is gezond en dat moet de gemeente Oss uitdragen. Sportevenementen onderstrepen het belang van sport en dragen bij aan de gezondheidsbeleving van onze inwoners. VDG heeft daar geld voor over. Daarnaast zetten grootschalige sportevenementen de gemeente Oss op een positieve manier op de kaart. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Oss kent een rijke sporttraditie en beschikt over goede faciliteiten. Grootschalige sportevenementen zijn een verrijking van deze traditie en bevorderen het sporten in de breedte. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Op dit moment wordt voldoende geïnvesteerd in een aantal grote evenementen. ( bijv ZLM tour)"

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er hoeft geen gemeenschapsgeld naar grote sportevenementen. De gemeente kan wel ondersteuning bieden vanuit bijvoorbeeld vergunningverlening. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet WEL praktisch ondersteunen. "

 • Beter Oss: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet de bereidheid hebben om grootschalige sportevenementen in Oss toe te staan. Dat hoeft niet meteen meer geld te kosten. Nu al kosten deze evenementen de gemeente veel geld. Oss heeft zijn beperkingen."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA wil vooral investeren in sporten voor iedereen. Op scholen, in verenigingsverband en met het Sport Expertise Centrum (SEC) als aanjager. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Grootschalige sportevenementen dragen bij aan de promotie van sport maar ook aan de promotie van Oss. Twee vliegen in een klap. Sporten is belangrijk en dat moet de gemeente uitdragen. "

 • VZS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het samen sporten, samen organiseren en plezier hebben zijn belangrijk voor de welzijn en ontwikkeling van de samenleving."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

28. Maatschappelijke ondersteuning Extra belangrijk

Geld dat in een bepaald jaar niet voor zorg of maatschappelijke ondersteuning wordt gebruikt, moet beschikbaar blijven voor zorg.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VDG: Eens
  Toelichting van de partij

  "We zijn 3 jaar op weg met de decentralisaties in de zorg. We zien dat het ons steeds beter lukt om passende zorg aan te bieden, maar we zijn er nog niet. We weten niet of de beschikbare budgetten de komende jaren toereikend zijn. Tot die tijd geldt wat VDG betreft dat geld voor de zorg, ook beschikbaar moet blijven voor de zorg. Wel zijn wij voorstander van ontschotting van middelen binnen de zorg (bijvoorbeeld WMO-geld naar Jeugdzorg, of andersom)."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Geld bestemd voor de zorg moet naar de zorg. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Geld voor zorg blijft in de zorg."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Als dit geld niet nodig is voor zorg, mag de gemeente zelf beslissen om het te besteden aan bijvoorbeeld onderwijs, verkeersveiligheid of een ander doel. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Geld voor zorg blijft bij de zorg."

 • Beter Oss: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is toch een grof schandaal dat geld voor de zorg wat niet wordt gebruikt in een bepaald jaar gebruikt gaat worden voor iets anders. In de zorg komt men al veel geld tekort. Wat het ene jaar overblijft moet het volgende jaar weer voor de zorg gebuikt kunnen worden. Er is nooit geld genoeg voor de zorg. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Geld voor zorg moet naar zorg. Er is de laatste jaren structureel veel geld overgebleven op het Wmo-budget. De PvdA vindt dat dit geld beschikbaar moet blijven binnen het sociaal domein. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente krijgt jaarlijks geld om de zorgtaken uit te voeren. Als er geld overblijft op dit budget mogen hier geen andere taken mee worden uitgevoerd. Geld voor de zorg moet beschikbaar blijven voor de zorg. "

 • VZS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gedachte 'het budget moet worden opgemaakt' of 'het budget is enkel voor één onderwerp beschikbaar' is een foute denk- en werkwijze. De gemeente en wij allen moeten de goede dingen doen. Als er meer geld nodig is dan moet dat ook bespreekbaar zijn. Net zo goed als wanneer er geld overblijft dat het aan andere onderwerpen besteed kan worden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

29. Minder auto's in centrum Extra belangrijk

Het centrum van Oss moet met auto’s alleen toegankelijk zijn voor bewoners en bevoorrading.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VDG: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het voetgangersgebied zou bepaalde tijden alleen voor auto’s toegankelijk moeten zijn voor bewoners en bevoorrading. VDG vindt dat het centrum van Oss, buiten het voetgangersgebied, bereikbaar moet zijn voor iedereen. Ook voor mensen die met de auto komen. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Minder auto's in het centrum maakt het centrum aantrekkelijker. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het compacte winkelgebied is al voldoende afgesloten. Het CDA wil parkeergelegenheid dicht bij het centrum houden."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Niet iedereen kan met de fiets naar de stad komen. Omdat ze niet op fietsafstand wonen, of omdat de boodschappenlijst te lang is om achterop de fiets mee terug te nemen. Het is belangrijk dat iedereen zelf de keuze heeft om het centrum te bezoekers met de auto, fiets of openbaar vervoer. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Met uitzondering van de Burgwal, want die moet autoluw zijn. Dat is nodig om de diverse parkeerplaatsen in het centrum te bereiken."

 • Beter Oss: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wanneer het centrum van Oss kapot gemaakt moet worden, dan is dit een goede oplossing. Beter Oss kiest daar absoluut niet voor, nooit. Auto's moeten bij winkels kunnen komen zodat je niet onnodig ver hoeft te sjouwen met de gekochte producten. Het verblijven in het centrum van Oss moet leuk zijn, geen straf. Het centrum is er ook voor mensen die moeilijker ter been zijn of niet meer goed kunnen fietsen. Zij blijven wat Beter Oss betreft van harte welkom in het centrum."

 • PvdA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Ook voor bezoekers van het centrum moet het mogelijk zijn en blijven om met de auto naar het centrum te komen. Wel zouden wij de kern van het centrum zo veel mogelijk autoluw willen maken. Wij pleiten voor goede en voldoende fietsenstallingen, zodat zoveel mogelijk bezoekers van het centrum met de fiets komen."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Doorgaand autoverkeer draagt niet bij aan een prettig centrum. Een centrum moet een plek zijn waar iedereen kan ontspannen, winkelen en recreëren. Dit moet niet verstoord worden door doorgaand autoverkeer. "

 • VZS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Ook bezoekers, winkelend publiek en mensen die moeilijk ter been zijn moeten goed rondom het centrum kunnen parkeren en daardoor het centrum bereiken."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

30. Financiele steun lage inkomens Extra belangrijk

De gemeente moet meer mensen met een laag inkomen financiële steun geven.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VDG: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente Oss beschikt over een uitgebreid pakket voorzieningen voor mensen met een laag inkomen. Het grote probleem is dat we er nog steeds niet in slagen om iedereen, die een beroep kan doen op deze voorzieningen, te bereiken. VDG vindt dat de gemeente Oss zich, met hulp van alle professionele en vrijwilligersorganisaties, moet inspannen de onzichtbare groep te bereiken. We denken daarbij met name aan ZZP'ers en werkenden met een laag inkomen. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen de norm voor bijstandsvoorzieningen verhogen van 120% naar 130% van het sociale minimum. Met name ook om de armoede bij kinderen op te heffen. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het probleem is dat de gemeente niet altijd iedereen bereikt (bijv. ZZP-ers in problemen). Het CDA wil dat hier meer aandacht voor komt."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente Oss heeft al een uitstekend sociaal beleid, en ondersteunt inwoners die het nodig hebben."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In Oss zijn voldoende mogelijkheden om iedereen mee te kunnen laten doen. "

 • Beter Oss: Eens
  Toelichting van de partij

  "Iedereen heeft het recht op een menswaardig bestaan. Komt iemand door omstandigheden in de armoede, dan mag de gemeente best bijspringen. Zeker voor kinderen is het opgroeien in armoede zwaar. Velen dragen dit hun hele leven mee. De gemeente moet zeker meer doen voor ouderen die werkloos worden. Vanaf pakweg 45 jaar is het bijna niet mogelijk om weer aan de slag te komen. De gemeente mag een voorbeeld geven door verplicht een aantal van deze mensen in dienst te nemen. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA wil de doelgroep die in aanmerking komt voor het armoedebeleid (Meedoen is Belangrijk) verhogen van 120% naar 130% van het minimumloon. Want ook de mensen die juist iets meer verdienen dan het minimumloon leven heel vaak in armoede, evenals hun kinderen. De PvdA vindt dat ook deze kinderen volwaardig mee moeten kunnen doen."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mensen met een laag inkomen hebben veel moeite om rond te komen. Rekeningen stapelen zich op en het is moeilijk om een prettig te leven te leiden. De gemeente Oss moet deze groepen helpen. Iedereen verdient het om fijn te kunnen leven in de gemeente Oss."

 • VZS: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet mensen met een laag inkomen steun aanbieden door bijvoorbeeld budgetcoaching en inspireren naar hun doelen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat